Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống năm 2023
Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống năm 2023

/ 513 / Thăng Tiến HN-GĐ
DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DÀNH CHO CÁC THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI TOÀN THỂ CỦA ...
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
/ 6866 / Thăng Tiến HN-GĐ
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH   Giới thiệu: Danh xưng: Là Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành lấy danh xưng là “CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH”. Danh xưng của đoàn thể này là “chương trình” chứ không phải “phong ...