25/08/2023
5711
  • Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội
Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện tồi tệ, không bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ.

 
01.9
                              

17.7                              X           Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG.
02 18 X Thứ Bảy đầu tháng. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc.
Lịch Chầu lượt
- Gx Vườn Ngô (Phú Thịnh)
03 19 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Ba Đông (Hố Nai)
- Gx Hưng Lộc (An Bình)
-
- Gx Phú Thiện (Túc Trưng)
- Đan viện Biển Đức Thiên Bình (Long Thành)
04 20 X Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.
05 21 X Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Tx 5,1-6. 9-11; Lc 4,31-37.
06 22 X Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
07 23 X Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
08 24 Tr Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (Mt 1,18-23).
09 25 X Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
10 26 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Đa Minh (Tân Mai)
- Gx Gia Cốc (Hố Nai)
- Đan viện Cát Minh Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
11 27 X Thứ Hai. Cl 1,24 2,3; Lc 6,6-11.
12 28 X Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Lc 6,12-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
13 29 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.
14 30 Đ Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 01.8 Tr Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (Lc 2,33-35).
16 02 Đ Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
17 03 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,3328,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Tân Bình (Phú Thịnh)
- Gx Chà Rang (Gia Ray)
18 04 X Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10
19 05 X Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.
20 06 Đ Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.
21 07 Đ Thứ Năm. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22 08 X Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
23 09 Tr Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.
24 10 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình An (Tân Mai)
- Gx Lộc Lâm (Hố Nai)
- Gx Mai Lâm (Phương Lâm) - Gx Russeykeo (Gia Ray)
- Gx Thanh Hóa (Hòa Thanh)
- Gx Thánh Micae (Tân Mai)
- Gx Thiên Phú (Long Thành)
25 11 X Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.
26 12 X Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
27 13 Tr Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.
28 14 X Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.
29 15 Tr Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.TẾT TRUNG THU (Tr). Cầu cho Thiếu nhi: Lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
30 16 Tr Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...