22/06/2023
6771
  • Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể
Xin cho những người Công giáo biết đặc biệt coi trọng việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó có thể biến đổi sâu xa mối tương giao giữa con người với nhau và giúp họ gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa và anh chị em mình.
 
01.7           14.5           X           Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.
02 15 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bến Gỗ (Biên Hòa)
03 16 Đ Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20, 24-29.
04 17 X Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Mt 8,23-27.
05 18 X Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
06 19 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.
07 20 X Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.
08 21 X Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.
09 22 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Lạc Sơn  (Gia Kiệm)
- Gx Thanh Sơn (Gia Kiệm)
- Hội dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục (Hòa Thanh)
10 23 X Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
11 24 Tr Thứ Ba.Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 32,22-32 (Hr 32,23-33); Mt 9,32-38.
12 25 X Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7.17-24a;
Mt 10,1-7.
13 26 X Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21. 23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.
14 27 X Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
15 28 Tr Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.
16 29 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (Mt 13,1-9). (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).
Lịch Chầu lượt
- Gx Xuân Trung (Túc Trưng)
- Gx Xuân Trường (Túc Trưng)
- Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể (Tân Mai)
17 30 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,3411,1.
18 01.6 X Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
19 02 X Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
20 03 X Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
21 04 X Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 11,1012,14; Mt 12,1-8.
22 05 Tr Thứ Bảy. THÁNH MARIAMAGĐALÊNA.Lễ kính. Dc 3,1-4a; Ga 20,1-2.11-18.
23 06 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ thánh Birgitta, nữ tu)
Lịch Chầu lượt
- Gx Hiền Đức (Long Thành)
- Hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa (Hố Nai)
24 07 X Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.
25 08 Đ Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26 09 Tr Thứ Tư. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.Xh 16,1-5. 9-15; Mt 13,1-9 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).
THÁNH JOACHIM VÀ ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG, TỬ ĐẠO
BỔN MẠNG HUYNH TRƯỞNG –GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN
27 10 X Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.
28 11 X Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.
29 12 Tr Thứ Bảy. Các thánh Martha, Maria và Lazarô. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42). 
30 13 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (Mt 13,44-46).
(Không cử hành lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Giáo Lý Viên Giáo phận mừng lễ Bổn Mạng Chân Phước Anrê Phú Yên tại Giáo xứ Thái Hòa.
Lịch Chầu lượt
- Gx Gò Xoài (Hòa Thanh)
- Gx Mân Côi (An Bình)
- Gx Tân Bắc (Phú Thịnh)
- Gx Thanh Bình (An Bình)
- Gx Thánh Giuse (Tân Mai)
31 14 Tr Thứ Hai. Thánh  Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.  Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...