24/09/2023
7506

  • Ý CẦU NGUYỆN
Cu cho Thượng Hi Đồng Thế Gii
Xin cho Thượng Hội Đồng Thế Giới về hiệp hành biết lắng nghe và đối thoại ở mọi cấp độ, nhờ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vị của thế giới.
THÁNG MÂN CÔI
Chui Mân Côi là mt li cu nguyn theo Tin Mng, là mt chui tình yêu gm nhng li yêu thương chân thành và đơn sơ nht: hãy nhìn ngm, tôn th, chiêm ngưỡng, suy nim nhng mu nhim ca Chúa Giêsu và thì thm nhng li ca ngi, nhng câu nài xin vi Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).
 
01.10           17.8           X           CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).
Được kính trng th l Đức M Mân Côi (Tr)[HĐGM Vit Nam, khóa hp tháng 4.1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx ĐMHCG (Gia Kiệm)
- Gx Đại Lộ (Hố Nai)
- Gx Gia Canh (Túc Trưng)
- Gx Hưng Bình (Gia Kiệm)
- Gx Kẻ Sặt (Hố Nai)
- Gx Long Thành (Long Thành)
- Gx Minh Hòa (An Bình)
- Gx Núi Đỏ (Long Khánh)       
- Gx Phú Tảo (Hố Nai)
- Gx Tân Hiệp (Long Thành)
- Gx Thái Hiệp (Biên Hòa)
- Gx Thiết Nham (Phước Lý)
- Gx Thiên Triều (Tân Mai)
- Gx Thọ Lộc (Gia Ray)
- Gx Tiên Chu (Hòa Thanh)
- Gx Trúc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Vĩnh An (Túc Trưng)
- Gx Xuân Lâm  (Phương Lâm)
02 18 Tr Thứ Hai. Các thiên thần h th. L nh. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
03 19 X Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.
04 20 Tr Thứ Tư. . Thánh Phanxicô Assisi. L nh. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.
05 21 X Th Năm đu tháng. Thánh Faustina Kovalska, trinh nữ (Tr). Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.
06 22 X Th Sáu đu tháng. Thánh Brunô. linh mục (Tr). Br 1,15-22; Lc 10,13-16.
07 23 Tr Th By đu tháng. Đức M Mân Côi. L nh. Cv 1,12-14 (Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
08 24 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun III. Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.
09 25 X Thứ Hai. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.
10 26 X Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
11 27 X Thứ Tư. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.
12 28 X Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.
13 29 X Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.
14 30 X Thứ Bảy. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
Kỷ niệm:
NGÀY THIẾT LẬP GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (1965) 
15 01.9 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vnh tun IV. Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (Mt 22,1-10). (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh)
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thượng (Tân Mai)
- Gx Thành Tâm (Long Thành)
16 02 X Thứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.
17 03 Đ Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, t đo. L nh. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.
18 04 Đ Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.
 
19 05 X Thứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
20 06 X Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.
21 07 X Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
22 08 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun I. Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21. (Không cử hành lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).
CHÚA NHT TRUYN GIÁO (Tr). Được c hành Thánh L cu cho vic rao ging Tin Mng cho các dân tc.
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Ray (Gia Ray)
- Gx Hiền Hòa (Long Thành)
- Gx Hòa Hiệp (Hố Nai)
- Gx Minh Tín (An Bình)
- Gx Tân Hương (Phú Thịnh)
- Gx Thánh Phanxicô (Tân Mai)
- Gh Thánh Vinh Sơn (Túc Trưng)
- Gx Xuân Bảo (Long Khánh) 
23 09 X Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.
24 10 X Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
25 11 X Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
26 12 X Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
27 13 X Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.
28 14 Đ Thứ Bảy. THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;  Lc 6,12-19.
29 15 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun II. Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10;  Mt 22,34-40.
Lịch Chầu lượt
- Gx Minh Tín (An Bình)
- Gx Phước Bình (Long Thành)
- Gx Quảng Tâm (An Bình)
- Gx Xuân Thiện (Gia Ray)
30 16 X Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.
31 17 X Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...