22/08/2022
7168
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.
Chúng ta cầu nguyện cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.

 

01.9           06.8           X           Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG.
02 07 X Thứ Sáu đầu tháng.1Cr 4,1-5;Lc 5,33-39. NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc.
Lịch Chầu lượt
- Gx Vườn Ngô (Phú Thịnh)
03 08 Tr Thứ  Bảy đầu tháng.Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
04 09 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Kn 9,13-18b; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Đa Minh (Tân Mai)
- Gx Gia Cốc (Hố Nai)
- Đan Viện Carmel Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
05 10 X Thứ Hai. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr).1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
06 11 X Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
07 12 X Thứ  Tư. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
08 13 Tr Thứ  Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
09 14 X Thứ Sáu.Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
10 15 X Thứ  Bảy.1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.TẾT TRUNG THU(Tr). Cầu cho Thiếu nhi: Lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
11 16 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10).
12 17 X Thứ Hai. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10(hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
13 18 Tr Thứ Ba.Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
14 19 Đ Thứ  Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 20 Tr Thứ  Năm. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16 21 Đ Thứ Sáu. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
17 22 X Thứ  Bảy.Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).1Cr 15,35-37.42-49;Lc 8,4-15.
18 23 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I.Am 8,4-7;
1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).
Lịch Chầu lượt
- Gx Chà Rang (Xuân Lộc)
- Gx Russeykeo (Xuân Lộc)
- Gx Tân Bình (Phú Thịnh)
- Gx Thanh Hóa (Hòa Thanh)
19 24 X Thứ Hai. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).Cn 3,27-34;Lc 8,16-18.
20 25 Đ Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.Cn 21,1-6.10-13;Lc 8,19-21.
21 26 Đ Thứ  Tư. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22 27 X Thứ  Năm.Gv 1,2-11;Lc 9,7-9.
23 28 Tr Thứ Sáu. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.Gv 3,1-11;Lc 9,18-22.
24 29 X Thứ  Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.
25 30 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II.Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN VÀ TỊ NẠN.
Lịch Chầu lượt
- Thánh Micae
- Gx Mai Lâm (Phương Lâm)
- Gx Bình An (Tân Mai)
- Gx Lộc Lâm (Hố Nai)
- Gx Thiên Phú (Long Thành)
26 01.9 X Thứ Hai.Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).G 1,6-22; Lc 9,46-50.
27 02 Tr Thứ Ba. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.
28 03 X Thứ  Tư. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.
29 04 Tr Thứ  Năm. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦNMICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.Lễ kính.Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
30 05 Tr Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.G 38,1.12-21; 40,3-5;  Lc 10,13-16.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...