25/07/2023
7367
  • Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Xin cho Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha, giúp các bạn trẻ lên đường,dùng đời sống của mình để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.
 
01.8           15.6           Tr      Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
 
LƯU Ý :
Từ trưa 01.8 cho đến nửa đêm ngày 02.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
 
01.8           15.6           Tr      Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
02 16 X Thứ Tư. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
03 17 X Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.
04 18 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.
05 19 X Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
06 20 Tr CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.
Lịch Chầu lượt
- Gx Ngọc Đồng (Hòa Thanh)
- Gx Sài Quất (Hòa Thanh)
07 21 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
08 22 Tr Thứ Ba. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.
Lễ Bổn mạng:
Đức chaĐa Minh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
09 23 X Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo (Đ). Ds 13,1-2.2514,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
10 24 Đ Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.  
11 25 Tr Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.
12 26 X Thứ Bảy.Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
13 27 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.(Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Viên (Tân Mai)
- Gx Tân Ngãi (Gia Ray)
- Gx Tam Thái (Gia Ray)
- Gx Thị Cầu (Phước Lý)
- Gx Thiên Phúc (Long Khánh)
- Gx Quảng Xuân (Gia Ray)
- Gx Xuân Triệu (Long Khánh)
14 28 Đ Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
    Tr Ban chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 29 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
16 01.7 X Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
17 02 X Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,2119,1.
18 03 X Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
19 04 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
20 05 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ thánh Bêrnarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bác Ái (Long Thành)
- Gx Bắc Thần (Phước Lý)
- Gx Gia Vinh (Long Khánh)
- Gx Phước Khánh (Phước Lý)
- Gx Thuận Hòa (Biên Hòa)
- Gx Trà Cổ (Phú Thịnh)
- Gh Xuân Dưng (Túc Trưng)
21 06 Tr Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.
22 07 Tr Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
23 08 X Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr). Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
24 09 Đ Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.           
25 10 X Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
26 11 X Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.
27 12 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36 Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh nữ Mônica).
THÁNH MÔNICA
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Đức (Tân Mai)
- Gh Phát Lộc (Gia Kiệm)
28 13 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.
29 14 Đ Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
30 15 X Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
31 16 X Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...