22/01/2024
4776
  • Ý CU NGUYN CA ĐỨC THÁNH CHA
Cu cho bnh nhân giai đon cui cùng
Xin cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng, cũng như gia đình họ, nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành.
 
01.02           22.12           X           Th Năm đu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
02 23 Tr Th Sáu đu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NN). Lễ kính. NGÀY QUC T ĐỜI SNG THÁNH HIN. Ml 3,1-4 (Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (Lc 2,22-32).
Lịch Chầu lượt
- Gx Trung Nghĩa (Hố Nai)
03 24 X Th By đu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
04 25 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun I.G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
Lịch Chầu lượt
- Gx Cm Đường (Long Thành)
05 26 Đ Th Hai.Thánh Agatha, trinh n, t đo. L nh. 1V 8,1-7.9-13;Mc 6,53-56.
06 27 Đ Th Ba. Thánh Phaolô Miki và các bn t đo. L nh. 1V 8,22-23.27-30;Mc 7,1-13.
07 28 X Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
08 29 X Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsephina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 11,4-13;Mc 7,24-30.
09 30 X Thứ Sáu. 1V 11,29-32; 12,19;Mc 7,31-37.
 
LƯU Ý :
Hôm nay là ngày cuối năm Quí Mão, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).

 
NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN 2024
 
10           01.1           Tr           Thứ Bảy. Thánh Scholastica, trinh nữ. L nh. 1V 12,26-32; 13,33-34;Mc 8,1-10.
    Tr MNG MT TT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
L Giao Tha: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
L Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (Mt 5,43-48; Ga 14,23-27).
Lịch Chầu lượt
- Đan viện Xitô (Phước Lý)
- Hi dòng Đa Minh Tam Hip
- Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước (Phước Lý)
11 02 X CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun II. Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức).NGÀY QUC T BNH NHÂN.
    Tr MNG HAI TT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Lịch Chầu lượt
- Đan viện Xitô (Phước Lý)
12 03 X Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
    Tr MNG BA TT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
Lịch Chầu lượt
- Đan viện Xitô (Phước Lý)
13 04 X Thứ Ba. Gc 1,12-18;Mc 8,14-21.
NGÀY GIÁO PHN CU NGUYN CHO NHNG NGƯỜI SNG ĐỜI THÁNH HIN CÒN SNG HAY ĐÃ QUA ĐỜI
 
MÙA CHAY
“Mùa Chay nhm chun b c hành l Vượt Qua. Phng v Mùa Chay giúp các d tòng và các tín hu c hành mu nhim Vượt Qua. Các d tòng được chun b qua nhng giai đon khác nhau ca vic nhp đo, còn các tín hu thì qua vic tưởng nim bí tích Thánh Ty và vic sám hi” (AC 27).
LƯU Ý :
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lch và các lễ cầu hồn hng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phng V:
a. Gi Kinh Sách: sau khi đc bài đc các giáo ph ly trong phn riêng v mùa vi câu xướng đáp, đc thêm bài đc v v thánh nh ngày hôm đó vi li nguyn v v thánh đ kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem n kin trình bày và quy đnh CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nh, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh l và CGKPV, b không đc Allêluia mi khi gp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánhlễ, vẫn đọc lời cầu nguyn cu cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
 
14           05           Tm           Th Tư. L TRO. Gi chay và kiêng tht. Thánh vnh tun IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,206,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không c hành l thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mc).
 
LƯU Ý :
* V lut gi chay và kiêng tht
a. Giáo Lut, điu 1251 dy: “Th Tư l Tro và th Sáu Tun Thánh phi gi chay và kiêng tht.”
b.Tui gi chay, theo Giáo Lut, điu 1252: “Mi người t tui thành niên cho đến khi bt đu 60 tui thì phi gi chay”, và điu 97 khon 1 quy đnh: “Ai đã đến 18 tui trn thì là thành niên.”
c.Lut kiêng tht “buc nhng người t 14 tui trn” (Giáo Lut, điu 1252).
* V vic làm phép và xc tro
a.Tro làm phép hôm nay được đt t nhng lá đã được làm phép năm trước.
b.Trong thánh l, sau bài Tin Mng và bài ging thì làm phép và xc tro. Vì vy b phn sám hi đu l.
c. Cũng có th làm phép và xc tro ngoài thánh l. Trong trường hp này, nếu tin thì c hành Phng v Li Chúa, gm ca nhp l, li nguyn, các bài đc vi các bài ca như trong thánh l. Tiếp đến là bài ging ri làm phép và xc tro. Nghi thc kết thúc bng li nguyn cho mi người, tc li nguyn chung.
d. Vit Nam, Tòa Thánh cho phép ch tế được dùng nhng người không có chc thánh giúp xc tro.
 
15           06           Tm           Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
16 07 Tm Th Sáu sau l Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
17 08 Tm Th By sau lễ Tro. Bảy thánh lp dòng Tôi T Đức Trinh N Maria. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.
18 09 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tun I. St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bàu Cối (Long Khánh)
- Gx Bích Lâm (Phương Lâm)
- Gx Đồng Hip(Phương Lâm)
- Gx Mẹ Fatima (Gia Kiệm)
- Gx Giang Lâm(Phương Lâm)
- Gx Lộc Hòa (An Bình)
- Gx Minh Long (L. Thành)
- Đan viện Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
19 10 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18;Mt 25,31-46.
20 11 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11;Mt 6,7-15.
21 12 Tm Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Gn 3,1-10;Lc 11,29-32.
22 13 Tr Th Năm.LP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.L kính.1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
Ngày giỗ (1988):
Đức cha ĐaMinh NGUYỄN VĂN LÃNG
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
23 14 Tm Th Sáu.Thánh Pôlicarpô, giám mc, t đo. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
24 15 Tm Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
25 16 Tm CHÚA NHT II MÙA CHAY. Thánh vnh tun II. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bàu Hàm (An Bình)
- Gx Phát Hải (Gia Kiệm)
- Gx S Phước (Long Thành)
- Gx Tâm Hòa (An Bình)
- Gx Thánh Mẫu (Túc Trưng)
- Gh Vinh Lâm (Phương Lâm)
26 17 Tm Thứ Hai. Đn 9,4b-10;Lc 6,36-38.
27 18 Tm Th Ba. Thánh Grêgôriô Narek, vin ph, tiến sĩ Hi Thánh. Is 1,10.16-20;Mt 23,1-12.
28 19 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
29 20 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10;Lc 16,19-31.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...