Huynh Đoàn Đaminh
Huynh Đoàn Đaminh

/ 20632 / Huynh Đoàn Đaminh
HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH   Danh xưng: Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh (Trước 1969, gọi là Dòng Ba Đa Minh) 1. Nguồn gốc:       Dòng Ba Đa Minh bắt nguồn từ phong trào hối nhân, và sau đó được sáp nhập vào Dòng Đa Minh. Ordo ...