Suy niệm Thứ Tư tuần 5 Thường Niên
Suy niệm Thứ Tư tuần 5 Thường Niên
/ 82 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc ...
Suy niệm Thứ Ba tuần 5 Thường Niên
Suy niệm Thứ Ba tuần 5 Thường Niên
/ 895 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc 7, ...
Suy niệm Thứ Hai tuần 5 Thường Niên
Suy niệm Thứ Hai tuần 5 Thường Niên
/ 749 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc 6, ...
Suy niệm Thứ Bảy tuần 4 Thường Niên
Suy niệm Thứ Bảy tuần 4 Thường Niên
/ 70 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc 6, ...
Suy niệm Thứ Năm tuần 4 Thường Niên
Suy niệm Thứ Năm tuần 4 Thường Niên
/ 112 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc 6, ...
Suy niệm Thứ Tư tuần 4 Thường Niên
Suy niệm Thứ Tư tuần 4 Thường Niên
/ 107 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc ...
Suy niệm Thứ Hai tuần 4 Thường Niên
Suy niệm Thứ Hai tuần 4 Thường Niên
/ 96 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc 5,1-20 ...
Suy niệm Thứ Bảy tuần 3 Thường Niên
Suy niệm Thứ Bảy tuần 3 Thường Niên
/ 83 / Hằng ngày
Tin mừng: Mc 4,35-41 ...