09/03/2015
46965

CHA TỔNG ĐẠI DIỆN
ĐAMINH NGUYỄN TUẤN ANH

Linh mc Đaminh Nguyn Tun Anh - sinh ngày 09.04.1972 ti Tam Hiệp
29.09.2005 - Chịu Chức Phó tế do Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

30.09.2005 - Th phong Linh mc ti Nhà th Chính Tòa Xuân Lc do Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
2006 - 2013 : Du h
c ti Pháp
2013 : T
t nghip hc v Thc sĩ Thần học Luân Lý ti Institut Catholique de Paris
Sau khi t
t nghip, ngài v làm Giáo sư ĐCV Thánh Giuse Xuân Lc

2016 - 2020 : Du hc ti Philippines
27.01.2021 - nay: Giáo sư ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

Ngày 03.03.2021 - Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân b nhim làm Tng Đại Din Giáo Phn Xuân Lc 

ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
(2016 - 2021)Sinh ngày: 06.07.1953, tại Ninh Bình
Ngày : 14.01.1992: Chịu chức Linh mục, tại Xuân Lộc
Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát
Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát
Năm 2005: Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Gx. Suối Tre
Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học Đại Chủng Viên
Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc
Ngày 02.05.2017 : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
Ngày 01.06.2017 : Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc
Khẩu hiệu Giám mục : 
"Tựa vào lòng Chúa Giêsu"
Năm 2018 : Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGM Việt Nam

 

ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN TÚ
T
NG ĐẠI DIN GIÁO PHN XUÂN LC
(2005 - 2016)


Ngày 17/04/1938  : sinh ti xã An Phú – Xuân Trường – Nam Định
- N
ăm 1952 – 1959 : theo hc ti tiu chng vin thánh Phanxicô Xaviê
- N
ăm 1959 – 1960 : theo hc ti Đại chng vin thánh Thomas – Gia Định.
- N
ăm 1961 – 1968 : theo hc ti Đại chng vin Xuân Bích Huế.
- Ngày 29/06/1968  : Ch
u chc linh mc ti Nhà th các thánh T đạo VN    (Ba Chuông) Sàigòn
- N
ăm 1968 – 1970 : Phó x Gx Phương Quí – Kon Hngo, Kontum.
- N
ăm 1969 – 1975 : Tuyên úy PT Thiếu nhi Thánh Th Gp Kontum.
- N
ăm 1970 – 1975 : Chánh x Gx Kon Xơmluh (Paradis), Kontum.
- Ngày 03/02/1974 : T
t nghip khóa QT Hc đường – ĐH Thành Nhân, Sàigòn.
- N
ăm 1975 – 1997: Phó x Chính tòa Xuân Lc.
- N
ăm 1977 – 1998 : Ban hun giáo giáo phn Xuân Lc.
- Ngày 25/01/1998 : Chánh x
chính tòa Xuân Lc.
- Ngày 23/01/1998 : Qu
n Ht Ht Xuân Lc.
- Ngày 05/12/1998 : Chánh x
Gx Tân Mai, Biên Hòa.
- Ngày 24/01/2005 : T
ng đại din giáo phn Xuân Lc.
- Ngày 24/03/2006 : Tr
ưởng Ban điu hành Gia đình Anrê Xuân Lc.
- Ngày 11/11/2008 : Tr
ưởng ban điu phi Tòa Giám mc Xuân Lc.
- Ngày 06/07/2009 :
được ĐTC Bênêđitô 16 phong tước ĐỨC ÔNG.
- Ngày 08/08/2009 : công b
sc phong tước “ĐỨC ÔNG”


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...