Cursillo
Cursillo

/ 18848 / Cursillo
 HỘI HỌC KITÔ GIÁO – CURSILLO CURSILLOS DE CRISTIANDAD I. Lịch Sử PT Cursillo: Phong trào Cursillo phát sinh từ đảo Mallorca, nước Tây Ban Nha vào cuối năm 1940. Đầu tiên, danh từ Cursillo được dùng để chỉ một Khóa học ngắn, tổ chức cho đoàn ...