Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B

/ 200 / Chúa Nhật
Tin mừng: Lc 24,35-48 ...
Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh năm B
Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh năm B
/ 218 / Chúa Nhật
Tin Mừng: Gioan 20:1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền về gặp ông Si-mon ...
Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
/ 190 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm B Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47 ------------------------------ Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B
/ 232 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY_B Lời Chúa: Gr 31,31-34;  Dt 5,7-9;  Ga 12,20-33 -------------------------- Mục lục Đức Giêsu Chịu Khổ Hình Vì Yêu Nhân Loại ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B
/ 62 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY_B Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23;  Ep 2,4-10;  Ga 3,14-21 ---------------------------- Mục lục  Đấng giải ...
Suy niệm Chúa Nhật tuần 3 Mùa Chay năm B
Suy niệm Chúa Nhật tuần 3 Mùa Chay năm B
/ 209 / Chúa Nhật
Tin mừng: Ga 2,13-25 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B
/ 366 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY_B Lời Chúa:  Xh 20,1-17;  1Cr 1,22-25;  Ga 2,13-25 ----------------------------   Mục lục 1. Canh tân cách thực hành đức tin  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B
/ 202 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY_B Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 ---------------------------- Mục lục 1. Cùng Thầy lên núi cao (Lm. Jos DĐH. Gp. Xuân ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B
/ 213 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15 --------------------- Mục lục 1. Tội lỗi và tình thương (Tgm. Giuse Vũ Văn ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B
/ 349 / Chúa Nhật
  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN_B Lời Chúa: G 7,1-4.6-7;  1Cr 9,16-19.22-23;  Mc 1,29-39 --------------------------- Mục lục 1. Hành trình hạnh phúc (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Suy niệm Chúa Nhật tuần 4 Thường Niên B
Suy niệm Chúa Nhật tuần 4 Thường Niên B
/ 224 / Chúa Nhật
Tin mừng: Mc 1, ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B
/ 568 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN, NĂM B Lời Chúa:  Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28 ----------------------------- Mục lục Diệt ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B
/ 279 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B Lời Chúa: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20 -------------------- Mục lục ...