Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm A
Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm A

/ 23 / Chúa Nhật
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58 ——— Mục lục 1. Tấm bánh nhiệm màu (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A
/ 503 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA BA NGÔI Lời Chúa:  Xh 34,4b-6.8-9;  2Cr 13,11-13;  Ga 3,16-18   Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 661 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Lời Chúa: Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23 ——   Mục lục 1. Đấng ban sự sống (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A
/ 1120 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI Lời Chúa: Cv 1, 1-11;  Ep 1, 17- 23;  Mt 28, 16-20 ——— Mục lục 1. Về trời lãnh triều thiên (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A
/ 695 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21 ——— Mục lục 1. Ơn Ta đủ cho con  (Lm. Jos.Tạ Duy Tuyền) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A
/ 297 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 ----------------------------- Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A
/ 206 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 A PHỤC SINH Lời Chúa: Cv 2:14a, 36-41; 1Pr 2:20b-25; Ga 10:1-10 ------------------------------------ Mục lục Hãy Tin Ta (Lm. Jos DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A
/ 616 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35 -------------------------------- Mục lục Người Lữ Hành (Thiên San, MTG. Thủ ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm A
/ 391 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – Năm A CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA Lời Chúa: Cv 2, 42-47; 1Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31 ------------------------------- Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh năm A
/ 408 / Chúa Nhật
Chúa Nhật Phục Sinh năm A Lời Chúa: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9   Mục lục Bước Vào Mộ Trống (Thiên San, MTG. Thủ Đức) Chính Người Đã Hẹn Trước (Bông hồng nhỏ, MTG. Thủ Đức) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm A
/ 695 / Chúa Nhật
Chúa Nhật Lễ Lá Năm A Lời Chúa: Is 50, 4-7; Pl 3, 2-11; Mt 26, 14 - 27, 66 ------------------------------------- Mục lục Vượt Qua Thử Thách (Thiên San, MTG. Thủ Đức) Tình Thầy Giêsu  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A
/ 1236 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY_A Lời Chúa: Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 1-45 ---------------------------- Mục lục 1. Hãy ra khỏi mồ.  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A
/ 722 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY_A Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a;  Ep 5,8-14;  Ga 9,1-41 ----------------------------------- Mục lục Tất Cả Vì ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A
/ 1663 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY năm A Lời Chúa: Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2.5-8; Ga 4, 5-42 --------------------------------- Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A
/ 672 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A Lời Chúa: St 12, 1-4a;  2Tm 1, 8b-10;  Mt 17,1-9 -------------------   Mục lục Gặp Và Yêu (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A
/ 1331 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY_A Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 --------------------------------   Mục lục 1. Trở về  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A
/ 1487 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 -------------------------------   Mục lục 1. Nên thánh bằng yêu thương (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A
/ 3142 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa: Hc 15, 16-21;  1 Cr 2, 6-10;  Mt 5, 17-37 ------------------------------------------- Mục lục 1. Sống theo sự thật (Tgm. Giuse Vũ Văn ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A
/ 1579 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa:  Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 ------------------------------- Mục lục 1. “Thương người như thể thương thân”  (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên năm A
/ 476 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Xp 2,3 – 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a ----------------------------- Mục lục 0.Tâm hồn ...