Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B
Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B

/ 376 / Chầu Thánh Thể
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA “Này là Mình Ta, này là Máu Ta” –X— Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin làm cho đức tin của chúng con vào mầu nhiệm Thánh Thể thêm vững mạnh, sống động và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng nơi đời sống. Lời ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
/ 179 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA BA NGÔI “Hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa nhân danh Cha, Con và Thánh Thần” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến mạc khải cho chúng con mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa đến và ở lại trong chúng con, để chúng con được ở lại trong Chúa, ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống - Năm B
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống - Năm B
/ 205 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” –X— Lạy Chúa Giêsu, từ cõi chết sống lại, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Người dẫn chúng con vào tình yêu mật thiết với Chúa, và trong Chúa, chúng con được nên một với Chúa Cha, được ...
Chầu Thánh Thễ - Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B
Chầu Thánh Thễ - Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B
/ 274 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN “Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa” –X— Lạy Chúa Giêsu, thân xác phục sinh của Chúa đi vào vinh quang muôn đời của Thiên Chúa để đưa chúng con, cả thân xác phải chết, vào sự kết hợp với Thiên Chúa hằng sống. Chúng con cảm ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Phục Sinh
/ 270 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thể hiện tình yêu vô biên khi chấp nhận chết trên Thập giá vì chúng con, giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và đưa chúng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Phục Sinh
/ 233 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái” –X— Lạy Chúa Giêsu, còn hạnh phúc nào hơn khi chúng con được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con. Còn vẻ đẹp nào hơn khi cuộc đời chúng con chiếu giãi sự ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Phục Sinh
/ 264 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” –X— Lạy Chúa Giêsu, từ trong sự chết sống lại, Chúa đã trở nên Người Mục Tử dẫn đầu đoàn dân mới là chúng con, những kẻ tin Chúa, tiến bước về Nước Trời, nơi chúng con được ở trong ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 267 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Họ nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh –X— Lạy Chúa Giêsu, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng congặp được chính Chúa, Đấng đã tự hiến mình trên Thập giá để giải thoát chúng con khỏi tội và đưa chúng con vào sự thông hiệp với Chúa, ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 273 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa, Chúa đã cho Tôma chạm đến vết thương tình yêu để củng cố đức tin của ông. Xin lòng thương xót Chúa chạm đến con tim chai đá của chúng con để đưa chúng con về lại với Ngài. ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
/ 251 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Xin cho đức tin của chúng con nên vững mạnh, để từ thẳm sâu tâm hồn, chúng con vui mừng tuyên xưng: “Chúa đã sống lại. ...
Chầu Thánh Thể - Thứ Năm Tuần Thánh
Chầu Thánh Thể - Thứ Năm Tuần Thánh
/ 351 / Chầu Thánh Thể
THỨ NĂM TUẦN THÁNH –X— Thinh lặng giây lát để giục lòng tin-cậy-mến. Hát một bài tôn thờ Thánh Thể. Nên chọn ba hoặc bốn người thay nhau đọc cách tâm tình. ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Thương Khó
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Thương Khó
/ 221 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ “Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin dìm chúng con trong chân lý tình yêu của mầu nhiệm Vượt Qua, để chân lý Chúadẫn dắt cuộc đời và tình yêu cứu độ Chúa thành sự sống nuôi dưỡng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
/ 367 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên sự hiện diện của Chúa giữa mọi người. Một sự hiện diện thầm lặng và đơn sơ, khiêm tốn và dịu hiền, yêu thương và ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
/ 338 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “Thiên Chúa sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ” –X— “Lạy Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Xin đừng phẫn nộ, đừng nhớ mãi ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B
/ 425 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” –X— Lạy Chúa Giêsu, bởi sự bất tuân của nguyên tổ, nhân loại rơi vào vực thẳm tội lỗi và sự chết. Nhờ sự vâng phục của Chúa,con người được giải thoát khỏi ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B
/ 370 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Đây là con Ta rất yêu dấu” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn chiêm ngưỡng kế hoạch tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa đến cứu độ thế gian. Xin cho chúng con cũng biết đắm mình trong cầu nguyện, để nhận biết kế hoạch tình ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B
/ 333 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Chúa chịu Satan cám dỗ và các thiên thần hầu hạ Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con đã trở nên con cái Chúa và được hưởng gia nghiệp đời đời. Nhưng thế gian, ma quỷ luôn tìm cách lôi kéo chúng con lìa bỏ ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
/ 226 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch” –X— Lạy Chúa Giêsu, là phận người, chẳng ai tinh sạch vẹn toàn trước nhan Chúa. Vì vậy, chúng con muốn mượn lời Thánh vịnh để thưa lên: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Thường Niên Năm B
/ 314 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Người chữa lành nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa tiếp tục hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để chữa lành tội lỗi chúng con trong tận chiều sâu tâm hồn và giúp chúng con mang lấy những ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B
/ 441 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” –X— Lạy Chúa Giêsu, Vị Ngôn Sứ quyền năng, Chúa đã đến trần gian đểthiết lập Nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại, mở ra một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy ...