Bài hát cộng đồng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua
Bài hát cộng đồng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua

/ 1285 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua. ...
Bài hát cộng đồng Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Bài hát cộng đồng Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
/ 2339 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. ...
Bài hát cộng đồng Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly
Bài hát cộng đồng Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly
/ 1339 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly. ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Lễ Lá năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Lễ Lá năm B
/ 180 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ(15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Lễ Lá năm B. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm
/ 345 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (19.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ
/ 376 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (19.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới
/ 1996 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (17.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mồng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Giao Thừa
Bài hát cộng đồng Lễ Giao Thừa
/ 224 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (17.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho lễ Giao Thừa. ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A
/ 489 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 20 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 20 Thường niên năm A
/ 547 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 19 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 19 Thường niên năm A
/ 429 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ ...
Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)
Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)
/ 445 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (15.08) Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (08.08.2023) ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 18 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 18 Thường niên năm A
/ 399 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ CHÚA HIỂN DUNG Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 16 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 16 Thường niên năm A
/ 572 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện  ...
Đức Maria trong âm nhạc
Đức Maria trong âm nhạc
/ 270 / Ban Thánh Nhạc
ĐỨC MARIA TRONG ÂM NHẠC Sergio Militello Phân khoa Thần học "Marianum" - Roma ...