12/05/2015
21621
I.    Quá trình hình thành và nhân sự
1.    Trên phạm vi Giáo Hội toàn cầu

Hội Đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa bình (HĐGH-CLHB) ở Rôma đã được Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Phaolô VI thành lập vào ngày 06.01.1967 bởi tự sắc Catholicam Christi Ecclesiam (Giáo Hội Công Giáo của Đức Kitô) nhằm khích lệ cộng động Công Giáo thúc đẩy sự phát triển ở những vùng nghèo khổ và gia tăng công lý xã hội trong bối cảnh quốc tế. Sau 10 năm thử nghiệm, Hội Đồng đã chính thức hoạt động từ ngày 10.02.1976 bởi tự sắc Justitiam et Pacem (Công Lý và Hòa Bình) dưới triều ĐGH Gioan Phaolô II.
2.    Trên phạm vi Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Ủy ban Công Lý và Hòa bình Việt Nam là tổ chức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. HĐGMVN quyết định thành lập ủy ban này trong Đại Hội lần thứ XI được tổ chức tại Tp.HCM, từ ngày 04 - 08.10.2010, để cổ vũ Công Lý và Hòa Bình tại Việt Nam theo đường hướng của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.
Hiện nay Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám Mục Giáo phận Vinh được bầu chọn làm chủ tịch Ủy Ban này.
3.    Trong phạm vi Giáo Phận Xuân Lộc
Trước sự thành lập của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình trực thuộc HĐGMVN, theo yêu cầu của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã chỉ định Cha Vincentê Phạm Ngọc Anh Tuấn - chánh xứ Xuân Thịnh làm người đại diện về Công Lý Hòa Bình cho Giáo Phận Xuân Lộc từ tháng 05.2011 và đến dịp Tĩnh Tâm Linh Mục năm 2012, Đức Cha Đaminh đã chính thức công bố thiết lập Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo Phận Xuân Lộc.
II.    Mục tiêu và sứ mạng
    Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo Phận Xuân Lộc hoạt động theo tinh thần của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Việt Nam, trợ giúp cho Ban Giáo Dân Giáo phận Xuân Lộc thực hiện các chương trình cổ vũ cho công lý và hòa bình theo tinh thần học thuyết xã hội Công Giáo cũng như cộng tác với các ban và các đoàn thể khác trong Giáo phận để thực hiện Công Lý và Hòa Bình trong cộng đồng xã hội.
III.     Cơ cấu tổ chức
    Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo Phận Xuân Lộc có cơ cấu tổ chức gồm 03 cấp chính:
-    Ban Công Lý và Hòa Bình cấp giáo phận gồm có:
o    Linh mục trưởng ban: Vincentê Phạm Ngọc Anh Tuấn.
o    Một Linh mục phó ban.
o    Một vị BHG Thư ký.
-    Ban Công Lý và Hòa Bình cấp giáo hạt: Linh mục đặc trách ở mỗi giáo hạt.
-    Ban Công Lý và Hòa Bình cấp giáo xứ: 01 vị ủy viên TV/BHG
Cơ cấu này sẽ được Giáo phận hoàn thiện trong tương lai của nhiệm kỳ BHG khóa tới.    

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...