10/03/2015
3226
STT
Tên Thánh
Họ & Tên
Sinh
Năm LM
Dòng
Giáo xứ
Hạt
1
Phaolô
Nguyễn Văn Đông
1974
2007
A.A.
 
Gia Định
2
Phêrô
Trần Văn Huyền
1972
2007
A.A.
 
Gia Định
3
Phêrô
Trần Văn Khuê
1973
2006
A.A.
 
Gia Định
4
Augustinô
Nguyễn Viết Chung
1955
2003
CM
 
Phú Nhuận
5
Giuse
Nguyễn Tri Hùng
1968
2004
CM
 
Phú Nhuận
6
Phanxicô X.
Trần Tuấn Anh
1963
2008
CMC
 
Thủ Đức
7
Gioan M Vianney
Phạm Mạnh Cường
1967
2008
CMC
 NT Châu Bình
Thủ Đức
8
Ignatiô
Lê An Đại
1930
1966
CMC
 
Thủ Đức
9
Stêphanô
Phạm Cao Đích
1948
2001
CMC
 
Thủ Đức
10
Martinô Thịnh
Hoàng Văn Đình
1966
2008
CMC
 
Thủ Đức
11
Giêrônimô
Nguyễn Văn Định
1961
2003
CMC
 
Thủ Đức
12
Michael
Nguyễn Trung Giáo
1935
1973
CMC
Dòng Trinh Vương
Hóc Môn
13
Augustinô
Nguyễn Văn Hiến (Tân)
1922
1951
CMC
 
Thủ Đức
14
Philipphê
Nguyễn Thái Hiệp
1966
2008
CMC
 
Thủ Đức
15
Phêrô Khoa
Phạm Văn Hùng
1963
2008
CMC
 
Thủ Đức
16
Luy Gondaga
Trần Thanh Liêm
1944
1996
CMC
 
Thủ Đức
17
Gioan Bosco
Phạm Ngọc Liên
1941
1973
CMC
 
Thủ Đức
18
Giuse
Lương Đức Nguyện
1969
2008
CMC
 
Thủ Đức
19
Giuse
Nguyễn Ngọc Thanh
1958
2007
CMC
 
Thủ Đức
20
Raymunđô
Trần Hữu Thảo
1949
2002
CMC
 
Thủ Đức
21
Phanxicô Ass.
Hoàng Anh Thăng
1941
1993
CMC
 
Thủ Đức
22
Barnaba
Nguyễn Đức Thiệp
1928
1967
CMC
 
Thủ Đức
23
Tađêô
Đinh Tri Thức
1939
1975
CMC
 
Thủ Đức
24
Maximilianô K.
Phạm Minh Trí
1958
2007
CMC
 
Thủ Đức
25
Augustinô
Phan Anh Tuấn
1961
2007
CMC
 
Thủ Đức
26
Gioan M.
Đoàn Phú Xuân
1931
1967
CMC
 
Thủ Đức
27
Giuse
Phạm Đình Lạc
1961
1989
C.Pp.S
 
Phú Thọ
28
Giuse
Trương Thanh Diễn
1955
1997
C.Pp.S
 
Tân Định
29
Gioan B.
Lê Trung Ân
1972
2007
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
30
Đa Minh
Trần Quốc Bảo
1962
1986
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
31
Giuse
Phạm Văn Bảo
1953
1994
CSsR
NT ĐMHCG
Tân Định
32
Giuse
Nguyễn Ngọc Bích
1952
1990
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
33
Gioan B.
Nguyễn Thanh Bích
1954
1997
CSsR
TV Cần Giờ
Xóm Chiếu
34
Gioakim
Lê Văn Chinh
1972
2007
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
35
Ignatiô
Bùi Quang Diệm
1921
1950
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
36
Rôcô
Nguyễn Văn Tự Do
1928
1956
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
37
Anrê
Nguyễn Ngọc Dũng
1964
2001
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
38
Phêrô
Nguyễn Quang Duy
1944
1975
CSsR
NT ĐMHCG
Tân Định
39
Giuse
Trần Quang Đăng
1934
1959
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
40
Giuse
Phạm Kim Điệp
1946
1975
CSsR
NT Cần Giờ
Xóm Chiếu
41
Giuse
Dương Công Định
1972
2007
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
42
Marcô
Bùi Quan Đức
1966
1999
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
43
Phanxicô Ass.
Hoàng Minh Đức
1965
1998
CSsR
NT An Thới Đông
Xóm Chiếu
44
Gioan B.
Nguyễn Minh Đức
1957
1998
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
45
Phaolô
Bùi Thông Giao
1937
1965
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
46
Phêrô
Nguyễn Hữu Hạnh
1973
2004
CSsR
NT ĐMHCG
Tân Định
47
Gioan B.
Trần Quang Hào
1948
1994
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
48
Giuse
Trịnh Ngọc Hiên
1947
1994
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
49
Giacôbê
Mai Văn Hiền
1953
1999
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
50
Giuse
Nguyễn Thể Hiện
1970
2000
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
51
Giuse
Phan Đức Hiệp
1949
1990
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
52
Giêrađô
Lê Văn Hoà
1948
1993
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
53
Đa Minh
Lâm Đức Hùng
1964
2004
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
54
Giuse
Ngô Văn Kha
1958
1998
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
55
Giuse
Lê Chiếu Khắp
1946
1997
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
56
Tôma
Phạm Huy Lãm
1933
1960
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
57
Phêrô
Đinh Ngọc Lâm
1961
1996
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
58
Giuse
Nguyễn Bá Long
1958
1997
CSsR
NT Cần Giờ
Xóm Chiếu
59
Giuse
Nguyễn Văn Lộc
1943
1972
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
60
Tôma Aquinô
Phạm Phú Lộc
1970
2002
CSsR
NT Đồng Hoà
Xóm Chiếu
61
Phêrô
Phạm Xuân Lộc
1971
2007
CSsR
TV Cần Giờ
Xóm Chiếu
62
Lêô
Lê Trung Nghĩa
1927
1954
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
63
Gioan B.
Nguyễn Công Nghiễm
1956
2003
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
64
Gioan B.
Nguyễn Văn Phán
1936
1963
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
65
Michael
Nguyễn Hữu Phú
1929
1956
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
66
Phanxicô X.
Nguyễn Kim Phùng
1973
2008
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
67
Giuse
Nguyễn Hồng Phước
1970
2005
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
68
Gioan B.
Lê Đình Phương
1963
1997
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
69
Luca
Lê Viết Phương
1975
2007
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
70
Giuse
Phạm Thanh Quang
1926
1958
CSsR
NT ĐMHCG
Tân Định
71
Phaolô
Trần Văn Quang
1945
1976
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
72
Phêrô
Phạm Thanh Quốc
1927
1960
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
73
Giuse
Phạm Cao Thanh Sơn
1965
2001
CSsR
NT Đồng Hoà
Xóm Chiếu
74
Phêrô
Nguyễn Thành Tâm
1941
1970
CSsR
NT ĐMHCG
Tân Định
75
Vinh Sơn
Phạm Trung Thành
1955
1990
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
76
Giuse
Trần Ngọc Thao
1935
1959
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
77
Đa Minh
Trần Thật
1976
2007
CSsR
TV Cần Giờ
Xóm Chiếu
78
Antôn M.
Vũ Quốc Thịnh
1973
2008
CSsR
TV Cần Giờ
Xóm Chiếu
79
Giuse
Đinh Hữu Thoại
1973
2005
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
80
Đa Minh
Nguyễn Đức Thông
1957
1993
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
81
Alphongsô
Phạm Gia Thuỵ
1934
1962
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
82
Stanislaô
Lê Vĩnh Thuỷ
1944
1976
CSsR
TV Mai Thôn
Gia Định
83
Phaolô
Đinh Khắc Tiệu
1926
1956
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
84
Stêphanô
Nguyễn Tín
1920
1949
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
85
Giuse
Cao Đình Trị
1938
1965
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
86
Antôn
Nguyễn Văn Trung
1926
1958
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
87
Phêrô
Hoàng Minh Tuấn
1931
1957
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
88
Hilariô
Nguyễn Gia Tước
1937
1964
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
89
Antôn
Trần Ứng Tường
1941
1974
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
90
Giuse
Lê Quang Uy
1959
1998
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
91
Michael
Ngô Đình Vãn
1952
2000
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
92
Giuse
Nguyễn Trường Xuân
1953
1995
CSsR
TV Kỳ Đồng
Tân Định
93
Bảo Tịnh
Vương Đình Bích
1928
1959
ĐMNN
Dòng AEĐMNN
Phú Thọ
94
Phaolô
Vũ Hữu Vị
1918
1949
ĐMNN
Dòng AEĐMNN
Phú Thọ
95
Giuse
Đỗ Duy Châu
1960
2006
ĐMNN
Dòng AEĐMNN
Thủ Đức
96
Giuse
Đoàn Công Thành
1950
1993
ICM
Tu Hội Tận Hiến
Thủ Đức
97
Gioan B.
Phương Đình Toại
1976
2005
MI
VPMV. HIV/AIDS
Tân Định
98
Justinô
Hồ Hữu Công
1973
2006
OC
ĐV Xitô PSơn
Thủ Đức
99
Tôma Thiện
Trần Văn Dưng
1953
1994
OC
ĐV Xitô PSơn
Thủ Đức
100
Gioan T.Giá
Lê Văn Đoàn
1953
1992
OC
ĐV Xitô PSơn
Thủ Đức
101
Ân Đức
Trần Ngọc Hoan
1954
1997
OC
ĐV Xitô PSơn
Thủ Đức
102
Augustinô
Nguyễn Văn Huệ
1957
2001
OC
TV Xitô PSơn
Chợ Quán
103
Duy Ân
Vương Đình Lâm
1930
1957
OC
TV Xitô PSơn
Chợ Quán
104
Biển Đức
Nguyễn Văn Nghĩa
1957
1997
OC
ĐV Phước Sơn
Thủ Đức
105
Phêrô
Lê Trọng Ngọc
1941
1973
OC
ĐV Phước Sơn
Thủ Đức
106
Timôthêô
Thân Văn Quý
1948
1975
OC
ĐV Phước Sơn
Thủ Đức
107
Stanislaô
Phạm Xuân Lộc
1953
1991
OC
TV Xitô Châu Sơn
Chợ Quán
108
M. Saviô
Phạm Văn Vinh
1968
2002
OC
ĐV Phước Sơn
Thủ Đức
109
Giuse
Phạm Văn Bình
1957
1996
OFM
NT Phanxicô ĐK
Sài Gòn
110
Giuse
Nguyễn Tiến Dũng
1959
1999
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
111
Stêphanô
Nguyễn Xuân Dinh
1970
2006
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
112
Phanxicô X.
Phó Đức Giang
1966
2005
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
113
Guy Marie
Nguyễn Hồng Giáo
1937
1968
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
114
Phaolô
Đinh Huỳnh Hoa
1948
1977
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
115
Augustinô
Nguyễn Hoàng
1969
2007
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
116
Luy
Nguyễn Kim Hoàng
1957
2000
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
117
Augustinô
Hoàng Minh Hùng
1969
2007
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
118
Phi Khanh
Vương Đình Khởi
1939
1969
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
119
Antôn
Nguyễn Ngọc Kính
1956
1995
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
120
Phanxicô X.
Lê Khắc Lâm
1965
2001
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
121
Phanxicô
Vũ Phan Long
1951
1977
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
122
Anselmô
Nguyễn Hải Minh
1965
2002
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
123
Irênê
Nguyễn Thanh Minh
1945
1971
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
124
Clêmentê
Trần Thế Minh
1928
1957
OFM
TV Phanxicô CÔL
Sài Gòn
125
Ignatiô
Ngô Đình Phán
1935
1971
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
126
Anrê
Trần Hữu Phương
1936
1964
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
127
Bênêđictô
Trần Minh Phương
1918
1950
OFM
TV Phanxicô CÔL
Sài Gòn
128
Augustinô
Nguyễn Trinh Phượng
1915
1949
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
129
Đôminicô
Phạm Văn Đổng
1965
2006
OFM
NT Thánh Tâm
Thủ Thiêm
130
Phêrô Khoa
Ngô Công Tâm
1948
1990
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
131
Giuse
Nguyễn Xuân Thảo
1947
1975
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
132
Gentil
Trần Anh Thi
1926
1958
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
133
Phêrô Tự
Nguyễn Tín
1948
1975
OFM
NT Antôn CÔL
Sài Gòn
134
Pascal
Nguyễn Ngọc Tỉnh
1936
1966
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
135
Giuse
Đinh Quốc Trụ
1960
2001
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
136
Giuse
Đặng Minh Tuấn
1958
1996
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
137
Phaolô
Nguyễn Đình Vịnh
1952
1992
OFM
TV Phanxicô TĐ
Thủ Thiêm
138
Antôn
Phan Vũ
1963
2001
OFM
TV Phanxicô ĐK
Sài Gòn
139
Phaolô
Đổng Đức An
1971
2003
OP
NT Minh Đức
Thủ Thiêm
140
Stanislaô
Hoàng Đắc Ánh
1928
1961
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
141
Phêrô
Nguyễn Bá Ân
1952
1993
OP
NT Long Bình
Thủ Thiêm
142
Giuse
Đỗ Ngọc Bảo
1950
1975
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
143
Giuse
Lưu Ngọc Báu
1958
1999
OP
TX Vinh Sơn Liêm
Thủ Đức
144
Đa Minh
Nguyễn Đức Bình
1957
1995
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
145
Tôma Thiện
Trần Minh Cẩm
1933
1964
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
146
Giuse
Lưu Công Chỉnh
1951
1979
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
147
Giuse
Nguyễn Văn Chữ
1950
1975
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
148
Giuse
Hoàng Huy Cường
1972
2007
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
149
Đa Minh
Nguyễn Hữu Cường
1972
2004
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
150
Gioan B.
Phạm Hoàng Dũng
1972
2006
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
151
Giuse
Ngô Sĩ Đình
1955
1993
OP
Trụ sở Tỉnh Dòng
Tân Định
152
Giuse
Nguyễn Mạnh Hà
1976
2008
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
153
Giuse
Trần Vinh Hà
1972
2007
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
154
Luy
Nguyễn Văn Hạnh
1949
1975
OP
TX Vinh Sơn Liêm
Thủ Đức
155
Giuse
Đinh Tuấn Hậu
1960
2003
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
156
Giuse
Nguyễn Văn Hiển
1976
2008
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
157
Gioan B.
Trần Quang Hiển
1964
2001
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
158
Tôma A.
Hoàng Trọng Hiếu
1971
2005
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
159
Michael
Nguyễn Trung Hiếu
1970
2006
OP
TX Vinh Sơn Liêm
Thủ Đức
160
Phanxicô X.
Đào Trung Hiệu
1956
1997
OP
TV Anbetô
Phú Nhuận
161
Giuse
Nguyễn Đức Hoà
1938
1968
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
162
Phaolô
Nguyễn Thái Hợp
1945
1972
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
163
Giuse
Nguyễn Cao Huấn
1971
2008
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
164
Phêrô
Đinh Quang Mạnh Hùng
1972
2007
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
165
Laurensô
Bùi Công Huy
1956
1994
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
166
Phaolô
Trần Quốc Huy
1966
2004
OP
TX Vinh Sơn Liêm
Thủ Đức
167
Vinh Sơn
Phạm Xuân Hưng
1964
1998
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
168
Antôn
Trần Thanh Long
1954
1990
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
169
Đa Minh
Dương Hoàng Lộc
1972
2004
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
170
Giuse
Nguyễn Cao Luật
1951
1991
OP
Trụ sở Tỉnh Dòng
Tân Định
171
Giuse
Nguyễn Văn Luật
1945
1972
OP
NT Hoà Bình
Gò Vấp
172
Matthêô
Vũ Văn Lượng
1974
2008
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
173
Gioan B.
Phạm Văn Mão
1952
1990
OP
NT Vườn Chuối
Sài Gòn
174
Vinh Sơn
Nguyễn Duy Nam
1973
2006
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
175
Vinh Sơn
Lương Hồng Phong
1974
2005
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
176
Giacôbê
Phạm Văn Phượng
1949
1975
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
177
Đa Minh
Nguyễn Trinh Quang
1960
1998
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
178
Anrê
Đỗ Xuân Quế
1930
1961
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
179
Phaolô
Nguyễn Văn Quý
1969
2008
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
180
Ignatiô
Nguyễn Ngọc Rao
1931
1958
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
181
Giuse
Đặng Chí San
1952
1993
OP
TX Vinh Sơn Liêm
Thủ Đức
182
Gioan
Phạm Hoàng Sinh
1972
2002
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
183
Giuse
Lâm Văn Sỹ
1961
2000
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
184
Giuse
Đỗ Trung Thành
1973
2003
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
185
Giuse
Phạm Hưng Thịnh
1951
1993
OP
NT Đa Minh
Phú Nhuận
186
Phêrô
Nguyễn Thế
1963
2001
OP
TV Mai Khôi
Tân Định
187
Albertô
Nguyễn Lộc Thọ
1963
2002
OP
Trụ sở Tỉnh Dòng
Tân Định
188
Giuse
Lê Minh Thông
1962
2002
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
189
Giuse
Vũ Minh Tiến
1970
2006
OP
NT Mân Côi
Gò Vấp
190
Giuse
Đinh Châu Trân
1932
1963
OP
NT Mai Khôi
Tân Định
191
Giuse
Nguyễn Tất Trung
1955
1997
OP
NT Mân Côi
Gò Vấp
192
Giuse
Nguyễn Đức Trung
1954
2001
OP
TX Vinh Sơn Liêm
Thủ Đức
193
Alphongsô
Vũ Đức Trung
1961
2001
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
194
Phêrô
Nguyễn Thế Truyền
1970
2005
OP
Trụ sở Tỉnh Dòng
Tân Định
195
Gioan B.
Nguyễn Đăng Trực
1947
1973
OP
TV Mân Côi
Gò Vấp
196
Giuse
Nguyễn Trọng Viễn
1955
1994
OP
TV Albertô
Phú Nhuận
197
Giuse
Đinh Văn Vũ
1949
1993
OP
NT Mai Khôi
Tân Định
198
Maurice
Nguyễn Văn Binh
1917
1954
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
199
Tôma Thiện
Lê Thanh Các
1933
1975
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
200
Bernarđô
Trần Ngọc Châu
1965
2007
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
201
Michael
Phạm Văn Khoa
1963
2000
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
202
Arsêniô
Nguyễn Văn Long
1917
1961
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
203
Benoit
Trần Văn Phúc
1961
2001
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
204
Gioakim M.
Lê Văn Tấn
1962
2002
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
205
Bêđa
Ngô Minh Thuý
1937
1965
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
206
Phêrô Tự
Lê Tân Việt
1973
2007
OSB
ĐV Biển Đức
Thủ Đức
207
Giuse
Nguyễn Văn Am
1955
1994
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
208
Đa Minh
Đỗ Văn Bình
1947
1993
SDB
NT Cầu Lớn
Hóc Môn
209
Phêrô
Phạm Văn Bộ
1956
2001
SDB
NT Bến Cát
Gò Vấp
210
Augustinô
Chu Đăng Chấn
1958
1994
SDB
SDB Cầu Bông
Hóc Môn
211
Phêrô
Phạm Văn Chính
1956
1999
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
212
Phanxicô X.
Trần Văn Cường
1956
2001
SDB
NT Tân Thịnh
Hóc Môn
213
Antôn
Trần Đức Dậu
1949
1991
SDB
SDB Ba Thôn
Hóc Môn
214
Giuse
Đỗ Đức Dũng
1962
2000
SDB
SDB Ba Thôn
Hóc Môn
215
Phanxicô X.
Phan Khánh Dư
1969
2007
SDB
SDB Bến Cát
Gò Vấp
216
Giuse
Đoàn Hải Đăng
1971
2005
SDB
NT Tam Hải
Thủ Đức
217
Vinh Sơn F.
Vũ Ngọc Đồng
1949
1998
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
218
Fabianô
Lê Văn Hào
1939
1972
SDB
SDB Cầu Bông
Hóc Môn
219
Gioan B.
Trần Văn Hào
1958
1994
SDB
NT Châu Bình
Thủ Đức
220
Giuse
Trần Văn Hiển
1958
1999
SDB
SDB Bến Cát
Gò Vấp
221
Giuse
Hoàng Văn Hinh
1948
1976
SDB
NT T. Giuse
Xóm Chiếu
222
Phanxicô X.
Từ Thiện Huân
1974
2005
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
223
Phêrô
Nguyễn Tiến Hùng
1968
2003
SDB
NT Xuân Hiệp
Thủ Đức
224
Marcô
Nguyễn Đức Huỳnh
1944
1972
SDB
SDB Bến Cát
Gò Vấp
225
Giuse
Phạm Bá Hưng
1970
2008
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
226
Giuse
Trần Hoà Hưng
1958
1995
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
227
Giuse
Phạm Văn Hữu
1947
1990
SDB
SDB Tân Thịnh
Hóc Môn
228
Giuse
Vũ Đình Liêm
1957
1994
SDB
SDB Hóc Môn
Hóc Môn
229
Tôma
Vũ Kim Long
1954
1994
SDB
SDB Cầu Bông
Hóc Môn
230
Giuse
Nguyễn Tiến Mỹ
1938
1972
SDB
SDB Bến Cát
Gò Vấp
231
Phêrô
Nguyễn Doãn Ngân
1965
2000
SDB
SDB Ba Thôn
Hóc Môn
232
Giuse
Vũ Đức Nghĩa
1966
2000
SDB
SDB Cần Giờ
Xóm Chiếu
233
Phanxicô X.
Trần Minh Quân
1976
2006
SDB
NT Bình Chánh
Tân Sơn Nhì
234
Phaolô
Nguyễn Văn Roanh
1969
2005
SDB
NT Hóc Môn
Hóc Môn
235
Tôma
Trần Ngọc Sơn
1971
2005
SDB
NT Bình Minh
Bình An
236
Giuse
Nguyễn Đức Tâm
1971
2005
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
237
Phêrô
Phạm Văn Tân
1958
1995
SDB
NT Ba Thôn
Hóc Môn
238
Phêrô
Phạm Quang Thảo
1971
2008
SDB
SDB Tân Thịnh
Hóc Môn
239
Gioan B.
Nguyễn Văn Thêm
1947
1975
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
240
Phanxicô X.
Nguyễn Minh Thiệu
1967
2000
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
241
Gioan KK.
Phạm Ngọc Trường
1972
2008
SDB
NT Tam Hải
Thủ Đức
242
Tôma Aquinô
Trần Quốc Tuấn
1958
1994
SDB
SDB Bến Cát
Gò Vấp
243
Gioan
Nguyễn Văn Ty
1944
1971
SDB
SDB Ba Thôn
Hóc Môn
244
Đa Minh
Phạm Xuân Uyển
1943
1971
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
245
Phanxicô X.
Nguyễn Đức Việt
1969
2003
SDB
NT Bình Chánh
Tân Sơn Nhì
246
Đa Minh
Đinh Quang Vinh
1966
2000
SDB
SDB Xuân Hiệp
Thủ Đức
247
Giuse
Đỗ Quang Chính
1929
1958
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
248
Giuse
Lê Quang Chủng
1955
1995
SJ
TV Tam Hà
Thủ Đức
249
Phanxicô X.
Nguyễn Thanh Hoài
1954
1997
SJ
NT Hiển Linh
Thủ Đức
250
Stêphanô
Cổ Tấn Hưng
1929
1968
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
251
Gioan B.
Nguyễn Trung Kiên
1949
1993
SJ
Nhà Giám Tỉnh
Thủ Đức
252
Phêrô
Phạm Hữu Lai
1937
1991
SJ
TV Đắc Lộ
Tân Định
253
Giuse
Phạm Thanh Liêm
1952
1995
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
254
Giuse
Khuất Duy Linh
1939
1968
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
255
Augustinô
Đoàn Cao Lý
1929
1956
SJ
TV Tam Hà
Thủ Đức
256
Vinh Sơn
Phạm Văn Mầm
1955
1997
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
257
Giuse
Trần Sĩ Nghị
1969
2007
SJ
Nhà Giám Tỉnh
Thủ Đức
258
Vinh Sơn
Đinh Trung Nghĩa
1946
1991
SJ
TV Đắc Lộ
Tân Định
259
Phêrô
Trần Văn Nhân
1956
1999
SJ
NT Thiên Thần
Thủ Thiêm
260
Giuse
Lê Thanh Quế
1933
1968
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
261
Giuse
Hoàng Sĩ Quý
1926
1965
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
262
Antôn
Nguyễn Cao Siêu
1952
2000
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
263
Michael
Trương Thanh Tâm
1967
2002
SJ
TV Đắc Lộ
Tân Định
264
Antôn
Nguyễn Cao Thắng
1968
2005
SJ
TV Thiên Thần
Thủ Thiêm
265
Giuse
Hoàng Văn Tình
1947
1991
SJ
TV Thiên Thần
Thủ Thiêm
266
Tôma
Vũ Quang Trung
1955
1994
SJ
Nhà Giám Tỉnh
Thủ Đức
267
Anrê
Phạm Văn Tú
1962
2006
SJ
TV Tam Hà
Thủ Đức
268
Giuse
Dương Vũ
1955
1999
SJ
NT TV Bường
Phú Thọ
269
Antôn
Ngô Văn Vững
1939
1968
SJ
TV Hiển Linh
Thủ Đức
270
Giuse
Phạm Đình Ái
1966
2001
SSS
CĐ Mông Triệu
Gia Định
271
Phêrô
Trịnh Như Cung
1958
2001
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
272
Gioan B.
Trịnh Xuân Cường
1969
2004
SSS
CĐ Mông Triệu
Gia Định
273
Đa Minh
Trần Văn Dũng
1957
2001
SSS
NT Long Th Mỹ
Thủ Thiêm
274
Phêrô
Phạm Ngọc Hảo
1966
2005
SSS
NT Khiết Tâm
Thủ Đức
275
Vinh Sơn
Nguyễn Văn Hoà
1956
1993
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
276
Giuse
Đinh Đức Huỳnh
1967
2002
SSS
CĐ Mông Triệu
Gia Định
277
Phaolô
Vũ Chí Hỷ
1954
1989
SSS
CĐ Mông Triệu
Gia Định
278
Giuse
Nguyễn Công Kỳ
1967
2002
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
279
Giuse
Hoàng Yến Linh
1973
2008
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
280
Giuse
Trần Đình Long
1956
1991
SSS
CĐ Mông Triệu
Gia Định
281
Giuse
Đỗ Thôn Nhu
1959
2001
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
282
Giuse
Nguyễn Hoàng Phong
1973
2008
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
283
Giuse
Trần Hồng Sơn
1972
2008
SSS
CĐ Mông Triệu
Gia Định
284
Đa Minh
Nguyễn Đạt Tam
1947
1990
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
285
Antôn
Ngô Văn Thái
1972
2008
SSS
CĐ Mông Triệu
Gia Định
286
Michael
Phạm Tiến Thành
1958
1994
SSS
NT Long Đại
Thủ Thiêm
287
Giuse
Phạm Hoàng Thịnh
1965
2000
SSS
NT Long Th Mỹ
Thủ Thiêm
288
Phêrô
Nguyễn Văn Thỉnh
1952
2004
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
289
Đa Minh
Nguyễn Phúc Thuần
1939
1968
SSS
CĐ Khiết Tâm
Thủ Đức
290
Giuse
Phan Ngọc Trợ
1958
1999
SSS
NT Khiết Tâm
Thủ Đức
291
Antôn
Huỳnh Đầy
1969
2003
TT
Dòng Thánh Tâm
Gia Định
292
Antôn
Lê Ngọc Tỉnh
1950
2004
TSVN
NT Gò Mây
Tân Sơn Nhì

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...