30/01/2020
3297
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung:
Cầu cho mọi người lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân. Xin cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân, những nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và được quan tâm giúp đỡ.
 
01.02                     08.01                   X                 Thứ Bảy đầu tháng. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
02 09 Tr CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.  DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
Lịch Chầu lượt
- Gx Tây Hải (Hố Nai)   
- Gx Trung Nghĩa (Hố Nai)   
03 10 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 2Sm 15,13-14.3016,5-13a; Mc 5,1-20.
04 11 X Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.3019,3; Mc 5,21-43.
05 12 Đ Thứ Tư. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.
06 13 Đ Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
07 14 X Thứ Sáu đầu tháng. Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.
08 15 X Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
09 16 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.
Lịch Chầu lượt
- Gx Cẩm Đường (Long Thành)   
10 17 Tr Thứ Hai. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
11 18 X Thứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).
NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN
12 19 X Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
13 20 X Thứ Năm. 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
14 21 Tr Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.
15 22 X Thứ Bảy. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.
16 23 X CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).
17 24 X Thứ Hai. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
18 25 X Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
19 26 X Thứ Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.
20 27 X Thứ Năm. Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.
21 28 X Thứ Sáu. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.
22 29 Tr Thứ Bảy. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
Ngày giỗ (1988)
Đức cha Đaminh NGUYỄN VĂN LÃNG
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
23 01.02 X CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48. (Không cử hành lễ thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo)
24 02 X Thứ Hai. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
25 03 X Thứ Ba. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
LƯU Ý
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
  1. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).
  1. Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cầu cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

 
26           04            Tm           Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20―6,2; Mt 6,1-6.16-18.


LƯU Ý
* Về luật giữ chay và kiêng thịt
  1. Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”
  2. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật, điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
  3. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).
* Về việc làm phép và xức tro
  1. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
  2. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
  3. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
 
27      05      Tm      Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
28 06 Tm Thứ  Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
29 07 Tm Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc5,27-32

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...