30/11/2019
2114
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung:
Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ.
01.12                               06.11                              Tm                               CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. BÀI ĐỌC NĂM A: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44.
Lịch Chầu lượt
- Gx Kim Thượng (Gia Kiệm)
- Gx Phú Hòa (Túc Trưng)
- Gx Tà Lài (Phương Lâm)
- Gh Tân Lâm (Phương Lâm)
- Gx Thiên Ân (Long Thành)
- Gx Thống Nhất (Túc Trưng)
- Gx Trung Ngãi (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Trà (Hố Nai)
02 07 Tm Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
03 08 Tr Thứ Ba. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c) 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
Lịch Chầu lượt
- Gh Long Thọ (Phước Lý)
04 09 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
05 10 Tm Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
06 11 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
LƯU Ý
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991).
07 12 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.6-8.
LƯU Ý
Lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc
  1. Chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa nhật.
  2. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc, xin xem Những điều cần biết trước, III, trang 7.
08 13 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội dời qua ngày thứ Hai 09.12)
Lịch Chầu lượt
- Gx Duyên Lãng (Xuân Lộc)
- Gx Đông Hòa (Biên Hòa)
- Gx Giang Điền (Phú Thịnh)
- Gx Phú Lâm (Phương Lâm)
- Gx Suối Cát (Xuân Lộc)
- Gx Xuân An (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Tây (Xuân Lộc)
09 14 Tr Thứ Hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ thánh Gioan Điđacô).
LƯU Ý
Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ…) là lễ mà Đức Giám mục Giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục chánh xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ, như luật dạy. Xin xem Những điều cần biết trước, II, trang 6.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Đệ (Phú Thịnh )
- Gx Dốc Mơ (Gia Kiệm)   
- Gx Đan Kar (Túc Trưng)
-  Gx Đức Mẹ VNNT(Gia Kiệm)    
- Gx Hoàn Quân (Xuân Lộc)        
- Gx Tam Phú (Túc Trưng)
- Gx Suối Cả (Xuân Lộc)
- Gx Thọ Hòa (Xuân Lộc)               
10 15 Tm Thứ Ba. Is 40,1-10; Mt 18,12-14.
11 16 Tm Thứ Tư. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
12 17 Tm Thứ Năm. Đức Mẹ Guadalupê (Tr). Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
13 18 Đ Thứ Sáu.  Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
14 19 Tr Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
15 20 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Hải ( Hố Nai)
- Gx Bùi Hiệp (Tân Mai)
- Gx Nghĩa Hiệp (Phước Lý)
- Gx Nghĩa Sơn (Biên Hòa)
- Gx Thái Xuân (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Đông (Xuân Lộc)
16 21 Tm Thứ Hai. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
17 22 Tm Thứ Ba. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.
LƯU Ý
Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hoặc chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày về quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

 
18                           23                               Tm                          Thứ Tư. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.
19 24 Tm Thứ Năm. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
20 25 Tm Thứ Sáu. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21 26 Tm Thứ Bảy. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 27 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hà Nội ( Hố Nai)
23 28 Tm Thứ Hai. Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr). Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
24 29 Tm Thứ Ba. Ban sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.
MÙA GIÁNG SINH
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
LƯU Ý
Trong lễ Vọng và lễ Chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
 
25 30 Tr Thứ Tư. LỄ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Không được cử hành thánh lễ an táng.
LƯU Ý
Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).
Lịch Chầu lượt
- Hội dòng MTG Xuân Lộc (Hố Nai)
 
26 01.12 Đ Thứ Năm. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 02 Tr Thứ Sáu. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
28 03 Đ Thứ Bảy. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,52,2; Mt 2,13-18.
29 04 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23. (Không cử hành lễ thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Lai Ổn (Hoà Thanh)
- Gx Thiên Đức (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Hiệp (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Sơn (Túc Trưng)
30 05 Tr Thứ Hai. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
31 06 Tr Thứ Ba. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Sylvester I, giáo hoàng (Tr). 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...