23/07/2021
2786
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung–Cầu cho Hội Thánh.
Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từChúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.
 
01.8           23.06           X           CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II.Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.(Không cử hành lễ thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Ngọc Đồng (Hòa Thanh)
- Gx Sài Quất (Hòa Thanh)
 
LƯU Ý :
Từ trưa 01.8 cho đến nửa đêm ngày 02.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
 
02           24           X           Thứ Hai. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
03 25 X Thứ  Ba. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.
04 26 Tr Thứ  Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.Ds 13,1-2.25- 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
05 27 X Thứ Năm đầu tháng.Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.
06 28 Tr Thứ Sáu đầu tháng.CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19);Mc 9,2-10.
07 29 X Thứ  Bảy đầu tháng.Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr).Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
08 01.7 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.(Không cử hành lễ thánh Đa Minh, linh mục).
THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Viên (Tân Mai)
- Gx Quảng Xuân (Xuân Lộc)
- Gx Tam Thái (Xuân Lộc)
- Gx Tân Ngãi (Xuân Lộc)
- Gx Thị Cầu (Phước Lý)
- Gx Thiên Phúc (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Triệu (Xuân Lộc)
09 02 X Thứ Hai. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
10 03 Đ Thứ  Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
11 04 Tr Thứ  Tư. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
12 05 X Thứ Năm.Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,2119,1.
13 06 X Thứ  Sáu. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo. và Thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo (Đ).Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
14 07 Đ Thứ  Bảy. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Tr Ban chiều:LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 08 Tr CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊNĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bác Ái (Long Thành)
- Gx Bắc Thần (Phước Lý)
- Gx Phước Khánh (Phước Lý)
- Gx Gia Vinh (Xuân Lộc)
- Gx Thuận Hoà (Biên Hoà)
- Gx Trà Cổ (Phú Thịnh)
- Gh Xuân Dưng (Túc Trưng)
16 09 X Thứ Hai. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).Thánh vịnh tuần IV.Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.
17 10 X Thứ  Ba. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.
18 11 X Thứ  Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
19 12 X Thứ Năm.Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.
20 13 Tr Thứ  Sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
21 14 Tr Thứ  Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.
22 15 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.(Không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Đức (Tân Mai)
- Gx Đồng Tâm (Xuân Lộc)
- Gx Phát Lộc (Gia Kiệm)
23 16 X Thứ Hai. Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr).1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.
24 17 Đ Thứ  Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
25 18 X Thứ  Tư. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).1Tx 2,9-13; Mt23,27-32.
26 19 X Thứ Năm.1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.
27 20 Tr Thứ  Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13 (hay lễ về thánh nữ : Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17).
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
28 21 Tr Thứ  Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.
29 22 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23. (Không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).
Lịch Chầu lượt
- Ba Đông (Hố Nai)
- Gx Hưng Lộc (An Bình)
- Gx Phú Thiện (Túc Trưng)
- Đan viện Biển Đức Thiên Bình (Long Thành)
30 23 X Thứ Hai. 1Tx 4,12-17 [Hl 4,13-18];
Lc 4,16-30.
31 24 X Thứ  Ba. 1Tx 5,1-6. 9-11;Lc 4,31-37.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...