01/08/2017
3185
Ý CẦU NGUYỆN:
 
Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng.
 
01                            10                               Tr                             Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
02 11 X Thứ . Lễ Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
03 12 X Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.
04 13 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.
05 14 X Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12. (hoặc lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).
06 15 Tr CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Ngọc Đồng_H. Hòa Thanh
- Gx Sài Quất_ H. Hòa Thanh
 
07 16 X Thứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr). Thánh vịnh tuần II. Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
08 17 Tr Thứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36 (hoặc Mt 15,1-2.10-14).
Lễ Bổn Mạng
Đức Cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
09 18 X Thứ . Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Ds 13,1-2.25─14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
10 19 Đ Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
11 20 Tr Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.
12 21 X Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
13 22 X
 
 
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và Thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Gia Viên_H. Tân Mai
- Gx Quảng Xuân_ H. Xuân Lộc
- Gx Tam Thái_H. Xuân Lộc
- Gx Thị Cầu_H. Phước Lý
- Gx Thiên Phúc_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Triệu_H. Xuân Lộc
14 23 Đ
 
 
Tr
Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 24 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
16 25 X Thứ Tư. Lễ Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
17 26 X Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,2119,1.
18 27 X Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
19 28 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
20 29 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bác Ái_H. Long Thành
- Gx Bắc Thần_ H. Phước Lý
- Gh Phú Xuân_H. Xuân Lộc
- Gx Phước Khánh_H. Phước Lý
- Gh Xuân Dưng_H. Túc Trưng
- Gx Thuận Hòa_H. Biên Hòa
- Gx Trà Cổ_H. Phú Thịnh
21 30 Tr Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.
22 1/07 Tr Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đồng Tâm_H. Xuân Lộc
23 02 X Thứ Tư. L Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr). Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
24 03 Đ Thứ Năm. LỄ THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25 04 X Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
26 05 X Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.
27 06 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I Is 22,19-23; Rm 11,33-36 Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ Thánh Monica.)
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 99, 113 và 243).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Đức_H. Tân Mai
- Gx Phát Lộc_ H. Gia Kiệm
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Biển Đức Thiên Bình
28 07 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.
29 08 Đ Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
30 09 X Thứ . 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
31 10 X Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...