01/08/2015
1456
Tháng 08
Ý CẦU NGUYỆN:
Ý chung: Xin cho những người làm việc trong các nhóm thiện nguyện quảng đại dấn thân giúp đỡ những người thiếu thốn.
Ý truyền giáo: Xin cho chúng ta biết ra khỏi chính mình để quan tâm đến tha nhân, nhất là với những người bị gạt ra bên lề cuộc sống và xã hội.
 
Dương lịch Âm lịch Áo lễ Lễ TV
01 17/06 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
Ngày Tĩnh tâm của Giáo viên và Sinh viên tại Gx Thái Hòa
 
02 18 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35. (Không cử hành lễ thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục hay thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·         Giáo xứ Ngọc Đồng – Hạt Hoà Thanh
·         Giáo xứ Sài Quất – Hạt Hoà Thanh
II 
03 19 X Thứ Hai. Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
04 20 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36 (hay Mt 15,1-2.10-14).  
05 21 X Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Ds 13,1-2.25 ─14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).   
06 22 Tr Thứ Năm đầu tháng. LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Mc 9,1-9 (hay 9,2-10).   
07 23 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr). Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.  
08 24 Tr Thứ Bảy. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
Lễ Bổn Mạng
Đức Cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc
09 25 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,4-8; Ep 4,30 – 5,2; Ga 6,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu).  
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·         Giáo xứ Thị Cầu – Hạt Phước Lý
 III
10 26 Đ Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.
11 27 Tr Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.  
12 28 X Thứ Tư. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.  
13 29 X Thứ Năm. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo. và Thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo (Đ). Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21 – 19,1.  
14 01/07 Đ


Tr
Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
 
15 02 Tr


X

Thứ Bảy. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

Chiều:
- CGKPV: Kinh Chiều II lễ Đức Mẹ Lên Trời. 
- Thánh lễ : Chúa Nhật XX Thường Niên.
Ngày hành hương của các Lễ sinh về Nhà nguyện TGM
Ngày hành hương về Nhà thờ Giáo hạt

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·         Giáo xứ Tam Thái – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo xứ Xuân Triệu – Hạt Xuân Lộc
 
16 03 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Stêphanô Hungari).
Ngày hành hương của Ca đoàn và Nhạc đoàn về N. thờ Chính Tòa
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·        Giáo xứ Bác ái – Hạt Long Thành
·        Giáo xứ Bắc Thần – Hạt Phước Lý
·        Giáo xứ Gia Viên – Hạt Tân Mai
·        Giáo xứ Phước Khánh – Hạt Phước Lý
·        Giáo xứ Quảng Xuân – Hạt Xuân Lộc
·        Giáo xứ Thuận Hòa – Hạt Biên Hòa
·        Giáo xứ Trà Cổ - Hạt Phú Thịnh
 
 
 
 
IV
17 04 X Thứ Hai. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.  
18 05 X Thứ Ba. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.  
19 06 X Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.  
20 07 Tr Thứ Năm. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.  
21 08 Tr Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. R 1,1.3-6.14b-16. 22; Mt 22,34-40.  
22 09 Tr Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,2-7; Lc 1,39-47 (Sách BĐNL trang 494).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·        Giáo xứ Bùi Đức – Hạt Tân Mai
·        Giáo xứ Đồng Tâm – Hạt Xuân Lộc
 
23 10 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69. (Không cử hành lễ thánh Rôsa Lima trinh nữ).
Ngày hành hương của Giới Hiền Mẫu về Nhà nguyện TGM

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·        Giáo xứ Phát Lộc – Hạt Gia Kiệm
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
·        Đan Viện Biển Đức Thiên Bình
 I
24 11 Đ Thứ Hai. LỄ THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.  
25 12 X Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). 1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26.  
26 13 X Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
27 14 Tr Thứ Năm. Thánh Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.
Lễ về thánh nữ: Hc 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 99, 113 và 243).
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
 
28 15 Tr Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.
29 16 Đ Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.  
30 17 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·        Giáo xứ Ba Đông – Hạt Hố Nai
·        Giáo xứ Hưng Lộc – Hạt An Bình
·        Giáo xứ Phú Thiện – Hạt Túc Trưng
·        Giáo xứ Thọ Lâm – Hạt Phương Lâm
II
31 18 X Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...