30/04/2016
2873
THÁNG NĂM - THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho mỗi quốc gia trên thế giới biết tôn vinh và kính trọng người phụ nữ, và xin cho sự đóng góp quan trọng của họ được đánh giá đúng mức.
- Ý truyền giáo: Cầu cho mọi gia đình, mọi cộng đoàn và mọi nhóm biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng và hòa bình.


 
Dương Lịch                     Âm Lịch                     Màu áo lễ                     Lễ
1 25 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Thánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29 (hay Ga 17,20-26). (Không cử hành lễ Thánh Giuse thợ).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. An Bình - Giáo Hạt Biên Hòa
- Gx. Bình Minh - Giáo Hạt Gia Kiệm
- Gx. Xuân Linh - Giáo Hạt An Bình
- Gx. Thành Đức - Giáo Hạt Long Thành
- Gx. Xuân Mỹ - Giáo Hạt Xuân Lộc
- Gx. Xuân Quế - Giáo Hạt Xuân Lộc
2 26 Tr Thứ Hai. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
3 27 Đ Thứ Ba. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
4 28 Tr Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
5 29 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
6 30 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
7 1 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
8 2 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Dt 9,24-28; 10,19-23 (hay Ep 1,17-23); Lc 24,46-53.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Long Bình - Giáo Hạt Tân Mai
- Gx. Ngọc Lâm - Giáo Hạt Phương Lâm
- Gx. Võ Dõng - Giáo Hạt Gia Kiệm
- Gx. Tân Phú - Giáo Hạt Xuân Lộc
9 3 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
10 4 Tr Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
11 5 Tr Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
12 6 Tr Thứ Năm. Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
13 7 Tr Thứ Sáu. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;  Lc 11, 27-28).
14 8 Đ Thứ Bảy. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
    Đ Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
15 9 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17); Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hay hát Ca tiếp liên.
16 10 X Thứ Hai. Tuần Thứ Bảy Thường Niên. Thánh vịnh tuần III. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
17 11 X Thứ Ba. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
18 12 X Thứ Tư. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Gc 4,13b-17; Mc 9,38-40.
19 13 X Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
20 14 X Thứ Sáu. Thánh Bênarđinô Siêna, linh mục (Tr). Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
21 15 X Thứ Bảy. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
22 16 Tr CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15. (Không cử hành lễ Thánh Rita Cascia, nữ tu).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bùi Thái - Giáo Hạt Tân Mai
- Gx. Mỹ Hội - Giáo Hạt Phước Lý
- Gx. Tân Tường - Giáo Hạt Phước Lý
- Gx. Túc Trưng - Giáo Hạt Túc Trưng
23 17 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
23 17 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
24 18 X Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
25 19 X Thứ Tư. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). 1Pr 1,18 -25; Mc 10,32-45.
26 20 Tr Thứ Năm. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. 1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10, 46-52.
27 21 X Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr). 1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26.
28 22 X Thứ Bảy. Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.
Ngày Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh tử đạo (1859 - Tại Chí Hòa) - Giáo xứ Tân Triều.
29 23 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17. Có thể đọc hay hát Ca tiếp liên tùy ý.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
 
- Bình Hải - Giáo Hạt Biên Hòa
- Cẩm Tân - Giáo Hạt Xuân Lộc
- Đức Thắng - Giáo Hạt Túc Trưng
- Gia Yên - Giáo Hạt Gia Kiệm
- Hải Dương - Giáo Hạt Hố Nai
- Nam Hà - Giáo Hạt Xuân Lộc
- Nghĩa Yên - Giáo Hạt Phước Lý
- Thiên Bình - Giáo Hạt Long Thành
- Tín Nghĩa - Giáo Hạt Gia Kiệm
- Xuân Long - Giáo Hạt An Bình
- Xuân Phú - Giáo Hạt Túc Trưng
 
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường
- Dòng Thánh Thể Nam (Hải Dương)
- Đan Viện Cát Minh (Bình Minh)
30 24 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12.
31 25 Tr Thứ Ba. ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE. Lễ kính Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...