01/04/2016
2509
THÁNG TƯ

Ý CẦU NGUYỆN:
 
- Ý chung: Cầu cho những nông dân nhận được phần thưởng xứng đáng do công lao động quý báu của họ.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Phi biết làm chứng về tình yêu và niềm tin vào Đức Giêsu Kitô giữa những xung đột chính trị và tôn giáo.

Dương lịch Âm lịch Áo lễ Lễ
01
(04)
24
(02)
Tr THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
02 25 Tr THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15. 
(Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).
03 26 Tr
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. 
Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
 - Gx. Bắc Hòa_H. Phú Thịnh
- Gx. Bình Hòa_H. Xuân Lộc
- Gx. Phúc Hải_H. Biên Hoà
- Gx. Tân Thành_H. Phú Thịnh
- Gx. Thành Tín_H. Long Thành
- Gx. Thiên Long_H. Long Thành
- Gx. Thiên Lộc_H. Long Thành
- Gx. Truyền Tin_H. Long Thành
04 27 Tr  
Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. 
Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38. 
(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh)
05 28 Tr Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Thánh Vinh-Sơn Fêrrê, linh mục (Tr). 
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục (2013):
Đức Cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO, Gm. Phó Gp. Xuân Lộc
06 29 Tr Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
07 01 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Lasan, linh mục. Lễ nhớ.
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
08 02 Tr Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
09 03 Tr Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
10 04 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. 
Cv 5,27b-32, 40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hay Ga 21,1-14).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
 - Gx. Bạch Lâm_H. Gia Kiệm
- Gx. Long Thuận_H. Xuân Lộc
- Gx. Nagoa_H. Túc Trưng
- Gx. Suối Tre_H. Xuân Lộc
- Gx. Trinh Vương_H. Tân Mai
- Gx. Xuân Đường_H. Xuân Lộc
11 05 Đ Thứ Hai. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
12 06 Tr
Thứ BaCv 7,51 - 8,1a; Ga 6,30-35.
13 07 Tr
Thứ Tư. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). 
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
14 08 Tr
Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
15 09 Tr
Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
16 10 Tr
Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
17 11 Tr  
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. 
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. 
Cv 13,14. 43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
 - Gx. Đắc Lua_H. Phương Lâm
- Gx. Ninh Phát_H. Gia Kiệm
- Gx. Phương Lâm_Hạt. Ph. Lâm
18 12 Tr
Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
19 13 Tr
Thứ Ba. Cv 11,19-26;  Ga 10,22-30.
20 14 Tr
Thứ Tư. Cv 12,24─13,5a; Ga 12,44-50.
21 15 Tr
Thứ Năm. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
22 16 Tr
Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
23 17 Tr
Thứ Bảy. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ).
Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). 
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
24 18 Tr
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I
Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a. 34-35.
(Không cử hành lễ Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo).
25 19 Đ
Thứ Hai. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
26 20 Tr  
Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
27 21 Tr  
Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
28 22 Tr
Thứ Năm. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). 
Thánh Luy Grignion Monfort, linh mục (Tr). 
Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
29 23 Tr Thứ Sáu. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.
Lễ nhớ. 
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục:
Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH, Gm. Gp. Xuân Lộc.
30 24 Tr Thứ Bảy. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...