01/03/2016
3030

THÁNG BA - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ý CẦU NGUYỆN:

- Ý chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn nhận được sự nâng đỡ cần thiết và xin cho các trẻ em được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và an toàn.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu đang bị phân biệt đối xử hoặc đang bị bách hại vì đức tin biết luôn vững chí bền lòng trong cơn thử thách gian truân và trung thành với Tin Mừng, nhờ lời cầu khẩn của toàn thể Giáo Hội.

Dương lịch Âm lịch Áo lễ Lễ TV
01 23
[1]
Tm Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
02 24 Tm Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
03 25 Tm Thứ Năm đầu tháng. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
04 26 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Casimirô. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
05 27 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
06 28 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3. 11-32.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận : 
Gx. Bảo Vinh, Hạt Xuân Lộc
- Gx. Hiệp Nhất, Hạt Túc Trưng
- Gx. Nghĩa Mỹ, Hạt Phước Lý
- Gx. Núi Tung, Hạt Xuân Lộc

- Gx. Tân Hữu, Hạt Xuân Lộc
- Gx. Xuân Hoà, Hạt Tân Mai

IV
07 29 Tm Thứ Hai. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
08 30 Tm Thứ Ba. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-16.
09 01[2] Tm Thứ Tư. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
10 02 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
11 03 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
12 04 Tm Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53
13 05 Tm CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11. (Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng 2013).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Gia Tôn, Hạt Gia Kiệm
- Gx. Hoà Bình, Hạt Hoà Thanh
- Gx. Quảng, Hạt Phú Thịnh
- Gx. Tịnh Lâm, Hạt Phương Lâm
- Gx. Xuân Thịnh, Hạt Phú Thịnh

I
14 06 Tm Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,12-20.
15 07 Tm Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
16 08 Tm Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.
17 09 Tm Thứ Năm. Thánh Patriciô, giám mục. St 17,3-9; Ga 8,51-59.
18 10 Tm Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.
19 11 Tr Thứ Bảy. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
Bổn mạng:
- GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.
- GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN.
- Đc. Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO, Gm. Phó GPXL.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận
- Gx. Bảo Thị, Hạt Xuân Lộc
- Gx. Đức Long, Hạt Gia Kiệm
- Gx. Hàng Gòn, Hạt Xuân Lộc
- Gx. Suối Nho, Hạt Túc Trưng
- Gx. Xuân Đức, Hạt An Bình

- Gx. Xuân Nhạn, Hạt Xuân Lộc

20 12 Đ
TUẦN THÁNH
CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II. Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40. Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14—23,56 (hay Lc 23,1-49).
Giáo xứ Chầu thay Giáo phận

- Gx. Ngô Xá, Hạt Hoà Thanh
- Gx. Xuân Bình, Hạt Xuân Lộc
II
21 13 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11
22 14 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38
23 15 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục)
24 16 Tr THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

25 17 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và  kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1 - 19,42. (Lễ Truyền Tin được dời sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh).
26 18 THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của Thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16.01.1988, số 95).
CANH THỨC VƯỢT QUA
1. St 1,1—2,2 (St 1,1.26-31a).
2. St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
3. Xh 14,15—15,1a.
4. Is 54,5-14.
5. Is 55,1-11.
6. Br 3,9-15.32—4,4.
7. Ed 36,16-17a.18-28.
8. Rm 6,3-11.
9. Lc 24,1-12.
27 19 Tr
MÙA PHỤC SINH
CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20, 1-9 (hay Lc 24,1-12); (trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35).
- Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần Bát Nhật thì tùy ý.
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục:
Đức Cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO, Gm. Phó Gp. Xuân Lộc.

III
28 20 Tr THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.
29 21 Tr THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
30 22 Tr THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
31 23 Tr THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...