31/12/2018
3157
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo: Cầu cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh, biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời Chúa mời gọi để thông truyền cho Thế giới niềm vui của Tin Mừng.
 
01
[01]                    
26
[11]                      
Tr                      Thứ Ba. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày Thế Giới Hòa Bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thuận An_H. Phú Thịnh   
Hội dòng chầu thay Giáo phận
- Hội dòng Đaminh Thánh Tâm

LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376);
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

 
02                     27                     Tr                     Th Tư. Thánh Basiliô C và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mc, tiến sĩ Hi Thánh. L nh. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
03 28 Tr Th Năm đu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay l v Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).
04 29 Tr Th Sáu đu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
05 30 Tr
Tr
Th By đu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
Ban chiu: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
06 01
[12]
Tr
 
CHÚA NHT. CHÚA HIN LINH. L trng. L cu cho giáo dân (L h). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bình Lâm_H.Phương Lâm
- Gx Cây Gáo_H.Gia Kiệm
- Gx Đại An_H.Hoà Thanh
- Gx Đồng Phát_H.Phú Thịnh
- Gh Kim Phát_H. Gia Kiệm
- Gx Phúc Nhạc_H.Gia Kiệm
- Gh Trị An_H.Hoà Thanh
- Gx Vĩnh Phước_H.Phước Lý
- Gx Xuân Khánh_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Thành_H.Xuân Lộc
07 02 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tun II. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mc (Tr). 1Ga 3,224,6; Mt 4,12-17.23-25.
08 03 Tr Th Ba. 1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.
09 04 Tr Thứ Tư. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.
10 05 Tr Th Năm. 1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.
11 06 Tr Th Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.
12 07 Tr Th By. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.
13
 
08 Tr CHÚA NHT CHÚA GIÊSU CHU PHÉP RA. L kính. Is 40,1-5.9-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hay Cv 10,34-38); Lc 3,15-16.21-22. (Không c hành l thánh Hilariô, giám mc, tiến sĩ Hi Thánh).
Giáo x chu thay Giáo phn:
- Gx Kim Lâm_H.Phương Lâm
- Gx Thái Thiện_H.Xuân Lộc

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).
Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I).
14                     09                     X                     Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1992)
Đức Cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
15 10 X Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.
16 11 X Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.
17 12 Tr Thứ Năm. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
NGÀY GIỖ
Đức Cha Phaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT (2007)
18 13 X Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).
19 14 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
20 15 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11. (Không cử hành lễ thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Sêbastianô, tử đạo)
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đông Vinh_H. Hòa Thanh
- Gx Thiên An_H. Long Thành
21 16 Đ Thứ Hai. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.
22 17 X Thứ Ba. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.
23 18 X Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.
24 19 Tr Thứ Năm. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12.
25 20 Tr Thứ Sáu. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thánh Phaolô_H. Long Thành
26 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.  2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9 (Sách BĐNL tr. 430 và 73).
27 22 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30 (hay 1Cr 12,12-14.27); Lc 1,1-4; 4,14-21. (Không cử hành lễ thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ)
28 23 Tr Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
29 24 X Thứ Ba. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.
30 25 X Thứ Tư. Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.
31 26 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...