10/03/2015
1677

 

Sau khi suy xét cẩn thận kết quả các cuộc điều tra của Ủy ban Giáo hoàng Tham vấn về Tổ chức cơ cấu kinh tế – Quản trị của Tòa Thánh (Chirograph, 18 July 2013) và bàn bạc với Hội đồng Hồng y trong việc duyệt xét lại Tông huấn Pastor Bonus, cũng như lắng nghe Hội đồng Hồng y về việc nghiên cứu các Vấn đề Tổ chức và Kinh tế của Tòa Thánh, với Tông thư dưới hình thức Tự sắc này tôi phê chuẩn những điều sau đây:

HỘI ĐỒNG KINH TẾ

1. Hội đồng Kinh tế được thành lập với nhiệm vụ giám sát hoạt động kinh tế và quản lý cơ cấu cũng như hoạt động hành chánh và tài chính của các cơ quan thuộc Giáo triều Rôma, các tổ chức liên hệ với Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican.

2. Hội đồng Kinh tế gồm 15 thành viên, trong số đó có 8 thành viên được chọn từ các Hồng Y và Giám Mục để phản ánh tính phổ quát của Giáo hội và 7 thành viên là những chuyên viên giáo dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, có năng lực chuyên môn và hiểu biết về tài chính.

3. Hội đồng Kinh tế do một Hồng y điều phối viên đứng đầu.

VĂN PHÒNG KINH TẾ

4. Văn phòng Kinh tế được thành lập như một cơ quan thuộc Giáo triều Rôma theo với Tông huấn Pastor Bonus.

5. Trong khi vẫn tôn trọng những chính sách được thiết lập bởi Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Đức Thánh Cha và thực thi việc điều hợp kinh tế và giám sát các cơ quan đã nêu tại điểm 1, bao gồm cả các chính sách và thủ tục liên quan đến việc mua bán và việc phân bổ phù hợp các nguồn nhân lực, trong khi phải lưu tâm đến năng lực phù hợp với từng cơ quan. Vì thế, thẩm quyền của Văn phòng Kinh tế bao trùm mọi vấn đề trong những gì liên quan đến lĩnh vực này.

6. Văn phòng Kinh tế do một Hồng y làm Tổng trưởng. Ngài sẽ phối hợp hoạt động với Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Một vị giám chức Tổng thư ký có trách nhiệm trợ giúp Hồng y Tổng trưởng.

TỔNG KIỂM TOÁN

7. Vị Tổng Kiểm toán do Đức Thánh Cha bổ nhiệm và có nghĩa vụ thực thi việc giám sát kiểm toán các cơ quan được đề cập tại điểm 1.

QUY CHẾ

8. Hồng y Tổng trưởng chịu trách nhiệm soạn thảo các Quy Chế chung quyết của Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế và văn phòng Tổng Kiểm toán. Các Quy chế phải đệ trình lên Đức Thánh Cha để ngài phê chuẩn.

Tôi ấn định rằng mọi điều được thiết lập ở đây có giá trị lâu dài, đầy đủ và hiệu lực ngay lập tức cũng như bãi bỏ mọi quy định trái ngược. Tông thư ban dưới dạng Tự sắc này được công bố ngày 24-25 tháng 2 năm 2014 trên báo L’Osservatore Romano và sau đó trên Công báo Tòa Thánh.

Ban hành tại Rôma, nơi Đền thờ thánh Phêrô, ngày 24 tháng 2 năm 2014, năm thứ nhất triều Giáo hoàng của tôi.

PHANXICÔ

Chuyển ngữ: Chỉnh Trần, S.J.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...