25/03/2023
1039WHĐ (25.3.2023) - Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm:
Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục phụ tá (hiệu tòa Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.
Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.
Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện thánh Quý, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
***


TIỂU SỬ
ĐỨC GIÁM MỤC LUY NGUYỄN ANH TUẤN

Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng
- 1969 - 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần QuốTuấn
- 1979 - 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán - Tin học
- 1993 - 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon
Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM
- 1999 - 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
- 2001 - 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình
- 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma
- 2007 - 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM
- 2007 - 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Tp. HCM; Thư ký Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
- 2007 - 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM
- 2009 - 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon)
- 2014 - 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
- Ngày 25 tháng 08 năm 2017 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá (hiệu toà Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh;
được truyền chức Giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”
- Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh
- Ngày 25 tháng 03 năm 2023 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh
Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn cũng đảm trách các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:
- Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9/2019 – 04/10/2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tại Đại hội lần thứ XV (03 – 07/10/2022) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Phó Tổng Thư ký HĐGM
***


TIỂU SỬ
LINH
 MỤC PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG

Sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn
1993 - 1999: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM
1999 - 2003: Phụ tá Giáo xứ Bùi Phát, Tổng giáo phận Tp. HCM
2003 - 2004: Phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
2004 - 2009: Du học tại Hoa Kỳ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ - Thánh nhạc và Thần học
2009 - 2010: Phụ tá nhà thờ Chính tòa
2010 ˗ 2016: Linh mục nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Giuse
2010 - nay: Giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu
2016 ˗ nay: Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM
25/3/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm
***


TIỂU SỬ
LINH
 MỤC PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI

Sinh ngày 28 tháng 07 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ
1991 - 1993: Dự tu lớp Carôlô của Giáo phận Cần Thơ
1993 - 2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ
22/06/2000: Được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ
2000 - 2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ
2004 - 2011: Du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh
Từ 2011 đến nay: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ:
Đặc trách Chủng Sinh Giáo phận Cần Thơ
Năm 2012 - 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, Giáo phận Cần Thơ
Năm 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu
Năm 2017 đến nay: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quý

25/03/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...