25/07/2022
6128
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ .
Chúng ta cầu nguyện cho những tiểu thương, giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm ra được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.
 
01.8           04.7           Tr           Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
 
LƯU Ý :
Từ trưa 01.8 cho đến nửa đêm ngày 02.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concession 33).

 
01.8           04.7           Tr           Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
02 05 X Thứ Ba.Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.
03 06 X Thứ  Tư. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
04 07 Tr Thứ Năm đầu tháng.Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
05 08 X Thứ Sáu đầu tháng.Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).
06 09 Tr Thứ Bảy đầu tháng.CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19);Lc 9,28b-36.
07 10 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40) (Không cử hành lễ thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo, thánh Gajêtanô, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Ngọc Đồng (Hòa Thanh)
- Gx Sài Quất (Hòa Thanh)
- Gx Thị Cầu (Phước Lý)
08 11 Tr Thứ Hai. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ.Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Đa Minh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
09 12 X Thứ Ba. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).Ed 2,8 – 3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
10 13 Đ Thứ  Tư. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
11 14 Tr Thứ  Năm. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.Ed 12,1-2; Mt 18,21-19,1.
12 15 X Thứ Sáu.Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
13 16 X Thứ  Bảy. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo. và Thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo (Đ).Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
14 17 X
 
  Tr
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV.Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53(Không cử hành lễ thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo).
Ban chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bác Ái (Long Thành)
- Gx Gia Viên (Tân Mai)
- Gx Gia Vinh (Long Khánh)
- Gx Phú Xuân (Long Khánh)
- Gx Quảng Xuân (Gia Ray)
- Gx Tam Thái (Gia Ray)
- Gh Thiên Phúc (Long Khánh)
- Gx Trà Cổ (Phú Thịnh)
- Gh Xuân Dưng (Túc Trưng)– Gx Xuân Triệu (Long Khánh)
15 18 Tr Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
16 19 X Thứ Ba. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
17 20 X Thứ  Tư.Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
18 21 X Thứ  Năm.Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
19 22 X Thứ Sáu.Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
20 23 Tr Thứ  Bảy.Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.
21 24 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I.Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.(Không cử hành lễ thánh Piô X, giáo hoàng).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Thần (Phước Lý)
- Gx Thuận Hòa (Biên Hòa)
- Gx Phước Khánh (Phước Lý)
22 25 Tr Thứ Hai. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
23 26 X Thứ Ba.Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr).2Tx 2,1-3a.14-17;Mt 23,23-26.
24 27 Đ Thứ  Tư. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
25 28 X Thứ  Năm. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.
26 29 X Thứ Sáu.1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
27 01.8 Tr Thứ  Bảy. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30(hay lễ về thánh nữ : Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17).
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
28 02 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Hc 3,19-21.30-31 (Hl 3,17-18.20.28-29); Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14(Không cử hành lễ thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Ba Đông (Hố Nai)
- Gx Hưng Lộc (An Bình)
- Gx Phú Thiện (Túc Trưng)
- Đan viện Biển Đức Thiên Bình (Long Thành)
29 03 Đ Thứ Hai.Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
30 04 X Thứ Ba.1Cr 2,10b-16;Lc 4,31-37.
31 05 X
Thứ  Tư.1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...