19/04/2023
5618
  • Ý CU NGUYN
Cu cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhóm thin nguyn trong Giáo Hi.
Xin cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhómthin nguyn trong Giáo Hi mi ngày tái khám phá s v rao ging Tin Mng ca mình, khi s dng nhng đặc sng Chúa ban để phc v các nhu cu ca thế gii.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hu hãy nh rng, lòng tôn sùng chân chính không h ti tình cm chóng qua và vô b, cũng không h ti mt s d tin phù phiếm, nhưng phát sinh t mt đức tin chân tht. Đức tin dn chúng ta đến ch nhìn nhn địa v cao c ca M Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta ly tình con tho yêu mến M chúng ta và noi gương các nhân đức ca M” (GH67).
 
01.5           12.3           Tr           Th Hai. Thánh Giuse Th (Tr). Cv 11,1-18;  Ga 10,11-18  [hay l v thánh Giuse: St 1,26 – 2,3 (Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58].
NGÀY QUC T LAO ĐỘNG.
Lịch Chầu lượt
- GxAn Bình (Biên Hòa)
- Gx Bình Minh (Gia Kiệm)
- GxXuân Mỹ (Long Khánh)
- Gx Xuân Quế (Long Khánh)
02 13 Tr Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hi Thánh. L nh. Cv 11,19-26;   Ga 10,22-30.
03 14 Đ Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễkính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
04 15 Tr Th Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
05 16 Tr Th Sáu đầu tháng. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
06 17 Tr Th By đầu tháng. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14. 
07 18 Tr CHÚA NHT V PHC SINH. Thánh vnh tun I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.
Lịch Chầu lượt
- GxNagoa (Túc Trưng)
- Gx Trinh Vương (Tân Mai)
- Gx Truyền Tin (Long Thành)
- Gx Long Thuận (Gia Ray)
- GxXuân Linh(An Bình)
- Gx Xuân Đường (Long Khánh)
08 19 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
09 20 Tr Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
10 21 Tr Thứ Tư.Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hi Thánh (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
11 22 Tr Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11. 
12 23 Tr Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
13 24 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;  Lc 11, 27-28).
14 25 Tr CHÚA NHT VI PHC SINH. Thánh vnh tun II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ thánh Mathia, Tông đồ.)
Lịch Chầu lượt
- Gx Xuân Thanh (Túc Trưng)
- Gx Long Bình (Tân Mai)
15 26 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,2616,4a.
16 27 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
17 28 Tr Th Tư. Cv 17,15.2218,1; Ga 16,12-15.
18 29 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
19 01.4 Tr Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
20 02 Tr Thứ Bảy. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
    Tr Ban Chiu: L VNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở Thánh Lễ chính ngày.
21 03 Tr CHÚA NHT VII PHC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. L trng. L cu cho giáo dân (L h). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo)
NGÀY QUC T TRUYN THÔNG XÃ HI.
Lịch Chầu lượt
- GhBàu Mây (Phương Lâm)
- Gx Ngọc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Phú (Long Khánh)
- Gh Vinh Đức (Hòa Thanh)
- Gx Võ Dõng (Gia Kiệm)
22 04 Tr Thứ Hai. Thánh vnh tun III. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
23 05 Tr Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
24 06 Tr Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Huy (Gia Kiệm)
25 07 Tr Thứ Năm. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
26 08 Tr Th Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mc. L nh. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
27 09 Tr Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô, giám mục (Tr). Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
    Đ  Ban Chiu: L VNG CHÚA THÁNH THN HIN XUNG. St 11,1-9 (Xh 19,3-8a.16-20b; Ed 37,1-14; Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
28 10 Đ CHÚA NHT CHÚA THÁNH THN HIN XUNG. L trng. L cu cho giáo dân (L h). Cv 2,1-11;
1Cr 12,3b-7.12-13 (Rm 8,8-17);
Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.
Gx Tân Triều Hạt Biên Hòa:  Thánh Phaolô Trn Văn Hnh, giáo dân, t đạo.
Lịch Chầu lượt
- Gx La Ngà (Túc Trưng)
- Gx Lang Minh (Gia Ray)
- Gx Lộ Đức (Hòa Thanh)
- Gx Long Đức (Long Thành)
- Gx Thánh Linh (Long Thành)
- Gx Văn Hải (Long Thành) - Đan viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh (Hòa Thanh)
- Đan viện Cát Minh Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
 
LƯU Ý :
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phc Sinh, không được đặt và đốt Nến Phc Sinh trên Cung Thánh.
MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)
 
29           11           Tr           Thứ Hai.Tuần VIII Thường niên.Thánh vnh tun IV. Đức Trinh N Maria, M Hi Thánh. L nh. St 3,9-15.20 (Cv 1,12-14);Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).
30 12 X Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.
31 13 Tr Thứ Tư. ĐỨC BÀ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...