28/12/2022
10557
  • Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho các nhà giáo dục
Xin cho các
nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.
 
01.01           10.12           Tr           CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.
Lịch Chầu lượt
- Gx Cây Gáo (Gia Kiệm)
- Gx Lai Ổn (Hòa Thanh)
- Gx Thiên Đức (Long Khánh)
- Gx Thuận An (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Sơn (Túc Trưng)
- Gx Xuân Hiệp (Gia Ray) - Hội dòng Đaminh Thánh Tâm (Hố Nai)
02 11 Tr Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

LƯU Ý :
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầuhay ngoại lịchnếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

 
03           12           Tr           Thứ Ba. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).
04 13 Tr Thứ Tư. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
05 14 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
06 15 Tr Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38; Lc 3,23.31-34.36-38).
07 16 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-12.
08 17 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Lâm (Phương Lâm)
- Gx Đại An (Hoà Thanh)
- Gx Đồng Phát (Phú Thịnh)
- Gx Kim Phát (Gia Kiệm)
- Gx Phúc Nhạc (Gia Kiệm)
- Gh Trị An (Hoà Thanh)
- Gx Thái Thiện (Gia Ray)
- Gx Vĩnh Phước (Phước Lý)
09 18 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.Lễ kính.Is 42,1-4.6-7; (Cv 10, 34-38); Mt 3, 13-17.
 
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nht” (AC 43).
 
10           19           X           Thứ Ba. TUẦN I THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Dt 2,5-12; Mc 1,21 -28.
11 20 X Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.
12 21 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
13 22 X Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.
14 23 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1992)
Đức chaGioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
15 24 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49, 3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đông Vinh (Hòa Thanh)
- Gx Kim Lâm (Phương Lâm)
- Gx Phú Sơn (Phú Thịnh)
16 25 X Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.
17 26 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.
Ngày giỗ (2007)
Đức chaPhaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
18 27 X Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6. Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).
19 28 X Thứ Năm. Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12.
20 29 X Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.
21 30 Đ Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.
 
LƯU Ý :
Hôm nay là ngày cuối năm NHÂM DẦN, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
NĂM ÂM LỊCH QUÝ MÃO 2023
 
22           01.01           X          CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT TÔN VINH LỜI CHÚA. Thánh vịnh tuần III. Is 8,23b–9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hay Mt 4,12-17). (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo).
    Tr MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48; Ga 14,23-27).
Lịch Chầu lượt
- Gx Thiên An (Long Thành) - Đan viện Xitô (Phước Lý)
- Hội dòng Ursuline (Phú Thịnh)
- Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
- Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước (Phước Lý)
23 02 X Thứ Hai. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
    Tr MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Lịch Chầu lượt
- Đan viện Xitô (Phước Lý)
24 03 Tr Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.
    Tr MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
Lịch Chầu lượt
- Đan viện Xitô (Phước Lý)
25 04 Tr Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất.
NGÀY GIÁO PHẬN CẦU NGUYỆN CHO         NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN                           CÒN SỐNG HAY ĐÃ QUA ĐỜI
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Phaolô (Long Thành)
26 05 Tr Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục.Lễ nhớ.2Tm 1,1-8 (Tt 1,1-5); Lc 10,1-9 (Mc 4,21-25).
27 06 X Thứ Sáu. Thánh Angêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.
 
28 07 Tr Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.
29 08 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.
Lịch Chầu lượt
- Gx Tây Hải (Hố Nai)
30 09 X Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.
31 10 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...