10/03/2015
2583

 

b. Ngoài Bí tích Truyền chức phải cử hành trong thánh lễ
(đ. 1010), và Bí tích Sám Hối cử hành ngoài Thánh lễ, các Bí tích khác có thể cử hành hoặc trong Thánh lễ hoặc ngoài Thánh lễ, tùy điều kiện và hoàn cảnh mục vụ.

c. Vì vậy, trong thánh lễ, việc cử hành các bí tích khác gắn liền với vị tư tế có thẩm quyền do Giáo luật và Luật Phụng vụ quy định, chứ không tùy thuộc vào vai trò của vị chủ tế thánh lễ. Thí dụ:

- Trong Thánh lễ, một Phó tế, có thể chứng hôn cho một đôi Hôn Phối nếu đã được cha chánh xứ ủy quyền.

- Một linh mục có liên hệ với đôi hôn phối có thể cử hành thánh lễ, nhưng đến phần chứng hôn, cha xứ (không đồng tế) có thể tiến ra chứng hôn cho đôi trẻ theo năng quyền do chức vụ của ngài.

- Thậm chí bất cứ linh mục nào “có thẩm quyền”, dù ngài không đồng tế, vẫn có thể tiến ra chứng hôn, chứ không nhất thiết là chính linh mục chủ tế phải chứng hôn.

d. Khi cử hành Nghi thức Khai tâm, Xức dầu Bệnh nhân cho nhiều người, các linh mục khác (không đồng tế) có thể tiến ra phụ giúp cho linh mục chủ tế và ngay cả thay thế cho linh mục chủ tế để cử hành Bí tích nếu đã được sự đồng ý của cha xứ. 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...