10/03/2015
1725

 

Một ngày kia, ông ấy chết bất thình lình, không kịp gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng chết chưa được lãnh các bí tích sau hết, bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng, phải đi điều trị ở nơi xa. Khi qua làng Ars, bà vào nhà xứ tâm sự cùng cha Gioan Vianey. Bà vừa tới nơi chưa kịp nói điều gì, cha liền bảo: Đừng lo cho linh hồn chồng bà. Chắc bà còn nhớ những bông hoa ông dâng cho Đức Mẹ trong tháng Hoa vừa rồi chứ? Bà hết sức kinh ngạc, vì bà chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy, bà tin rằng nếu Chúa không soi sáng, làm sao cha thánh biết được ?

Cha Vianey nói thêm : Nhờ lời bà cầu nguyện và những việc lành ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ, Chúa đã cho ông được ăn năn tội trong giờ chết. Ông ấy còn bị giam trong luyện ngục, xin bà dâng lễ, cầu nguyện, làm việc lành thêm cầu cho ông chóng ra khỏi nơi đền tội mà lên Thiên đàng.

Nếu chỉ vì mấy bông hoa mọn dâng kính Đức Mẹ cũng được Đức Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như vậy, thử hỏi, những ai trong tháng Năm này tham dự dâng Hoa, rước kiệu, đọc kinh Mân côi, hơn nữa, họ dâng lên Mẹ những hoa tin, cậy, mến, hi sinh, đau khổ, bệnh tật… chắc sẽ còn được Đức Mẹ ban muôn ơn trọng hơn nữa?

 

BOÂNG HOA DAÂNG MEÏ

Trong tieåu söû thaùnh Gioan Maria Vianey, coù keå moät caâu chuyeän veà moät gia ñình trung löu. Ngöôøi vôï thì ñaïo ñöùc, coøn choàng thì khoâ khan, nguoäi laïnh. Nhöng coù moät ñieàu toát laø trong thaùng naêm khi ñi ñaâu veà, bao giôø oâng cuõng kieám maáy boâng hoa daâng Ñöùc Meï.

Moät ngaøy kia, oâng aáy cheát baát thình lình, khoâng kòp gaëp linh muïc. Baø vôï thaáy choàng cheát chöa ñöôïc laõnh caùc bí tích sau heát, baø buoàn laém, neân sinh beänh naëng, phaûi ñi ñieàu trò ôû nôi xa. Khi qua laøng Ars, baø vaøo nhaø xöù taâm söï cuøng cha Gioan Vianey. Baø vöøa tôùi nôi chöa kòp noùi ñieàu gì, cha lieàn baûo: Ñöøng lo cho linh hoàn choàng baø. Chaéc baø coøn nhôù nhöõng boâng hoa oâng daâng cho Ñöùc Meï trong thaùng Hoa vöøa roài chöù? Baø heát söùc kinh ngaïc, vì baø chöa heà noùi vôùi ai veà nhöõng boâng hoa aáy, baø tin raèng neáu Chuùa khoâng soi saùng, laøm sao cha thaùnh bieát ñöôïc ?

Cha Vianey noùi theâm : Nhôø lôøi baø caàu nguyeän vaø nhöõng vieäc laønh oâng aáy ñaõ laøm ñeå toân kính Ñöùc Meï, Chuùa ñaõ cho oâng ñöôïc aên naên toäi trong giôø cheát. OÂng aáy coøn bò giam trong luyeän nguïc, xin baø daâng leã, caàu nguyeän, laøm vieäc laønh theâm caàu cho oâng choùng ra khoûi nôi ñeàn toäi maø leân Thieân ñaøng.

Neáu chæ vì maáy boâng hoa moïn daâng kính Ñöùc Meï cuõng ñöôïc Ñöùc Meï ban ôn cöùu roãi lôùn lao nhö vaäy, thöû hoûi, nhöõng ai trong thaùng Naêm naøy tham döï daâng Hoa, röôùc kieäu, ñoïc kinh Maân coâi, hôn nöõa, hoï daâng leân Meï nhöõng hoa tin, caäy, meán, hi sinh, ñau khoå, beänh taät… chaéc seõ coøn ñöôïc Ñöùc Meï ban muoân ôn troïng hôn nöõa?


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...