25/11/2022
3523
Chương trình
các Giáo xứ trong Giáo hạt Long Khánh dâng Thánh lễ và cầu nguyện
cho Cha cố Đaminh Trần Thái Hiệp

 

THỨ NĂM NGÀY 24.11.2022

• 16g00’: Nghi thức tẩn liệm, di quan ra nhà thờ & cử hành Thánh Lễ

- Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm (Nguyên Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ sự)

• 18g00’: Giáo xứ Xuân Khánh và thân nhân canh thức cầu nguyện.

THỨ SÁU NGÀY 25.11.2022

• 04g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Khánh dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Đaminh.

• 07g00’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ: Tân Xuân, Tân Phú, Cẩm Tân, Suối Tre.

• 08g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ: Bảo Vinh, Bầu Cối, Núi Đỏ, Thái Xuân.

• 10g00’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ: Xuân Bình, Phú Xuân, Bình Khánh.

• 11g30’: Giáo xứ Xuân Khánh và thân nhân canh thức cầu nguyện

• 13g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Núi Tung, Hoàn Quân, Cáp Rang, Hàng Gòn, Bảo Thị.

• Các Giáo xứ đi lễ Núi Cúi • 15g00’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Chính Toà

• 16g00’: Giáo xứ Xuân Khánh và thân nhân canh thức cầu nguyện.

THỨ BẢY NGÀY 26.11.2022

• 04g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Khánh dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Đaminh.

• 07g00’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ An Lộc, Duyên Lãng, Bảo Quang.

• 08g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ: Suối Cả, Xuân Triệu & Giáo họ biệt lập Thiên Phúc.

• 10g00’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ: Nam Hà & Giáo họ biệt lập Thánh Đaminh Uý, Xuân Bảo, Xuân Tây, Xuân Đông.

• 11g30’: Giáo xứ Xuân Khánh và thân nhân canh thức cầu nguyện

• 14g00’: Quý Cha và Quý thầy ĐCV Xuân Lộc

• 15g00’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ: Xuân Quế, Thiên Đức, Thừa Đức, Gia Vinh, Hồng Ân.

• 16g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ: Thừa Ân, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Nhạn.

• 19g00’: Giáo xứ Xuân Khánh và thân nhân canh thức cầu nguyện.

CHÚA NHẬT NGÀY 27.11.2022 (Chúa nhật I Mùa Vọng)

• 04g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Khánh dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Đaminh.

• Viếng theo hội đoàn hoặc tuỳ nghi Giáo xứ Xuân Khánh sắp xếp.

SÁNG THỨ HAI NGÀY 28.11.2022

• 04g30’: Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Khánh dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Đaminh. Sau đó các giới, các đoàn thể trong Giáo xứ chuẩn bị cho Thánh lễ an táng.

• 08g30’: Thánh lễ an táng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...