Giới Thiếu Nhi
Giới Thiếu Nhi

/ 19194 / Thiếu Nhi
Giáo dục đức tin cho thiếu nhi luôn là một thao thức của các mục tử trong giáo hội. Đây là bước đặt nền tảng cho đời sống đức tin của người Kitô hữu trưởng thành sau này. Do đó, sinh hoạt thiếu nhi mang nhiều hình thức khác nhau tùy theo giai đoạn ...