Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

/ 3562 / Thăng Tiến HN-GĐ
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH   Giới thiệu: Danh xưng: Là Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành lấy danh xưng là “CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH”. Danh xưng của đoàn thể này là “chương trình” chứ không phải “phong ...