Chúc mừng các Tân Chức nhân ngày hồng phúc
Chúc mừng các Tân Chức nhân ngày hồng phúc

/ 1215 / Ơn gọi Linh Mục
Xin chúc mừng Quí Cha Mới Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Quí Cha Mới để có thể chu toàn sứ vụ đã lãnh nhận ...