Linh mục Qua đời
Linh mục Qua đời

/ 21732 / Linh mục Qua đời
TT T.Thánh Họ và Tên Qua đời Giáo Xứ Giáo hạt 1 Đaminh  Dương Văn  Phi  10.11.1966 Kim Bích  Hố Nai  2 Đaminh  Lương ...