10/03/2015
19893
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG TÍNH ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2016
 
Stt Tên Thánh Tên h Tên Dòng Hiện nay Giáo x Giáo hạt N.Sinh Chịu Chức
1 Giacôbê Hoàng Gia Công CSC Cđ. Thánh Tâm Huế Lộc Hoà An Bình 1945 13/03/1998
2 Micae Nguyễn Thế Phong CSC Cđ. Thánh Tâm Huế Lộc Hoà An Bình 1971 30/10/2003
3 Phêrô Ngô Bá Công SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1905 3/5/2001
4 Đaminh Trần Văn Dũng OH Cđ. Gioan TC Thanh Sơn Gia Kiệm 1964 10/12/2008
5 Giuse Nguyễn Mạnh Đạt SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1981 31/05/2014
6 Martinô Nguyễn Đại Lộc SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1974 8/5/2009
7 Giuse Phạm Sĩ Sản SDB Chánh xứ Đức Huy Gia Kiệm 1953 30/05/1994
8 Raphaen Nguyễn Văn Chúc OP Chánh xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1945 8/8/1972
9 Phanxicô X. Nguyễn Đức Đạt OP Giáo xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1949 14/05/1975
10 Phêrô Nguyễn Văn Hữu SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1957 15/06/2000
11 Phêrô Phạm Hữu Lai SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1937 1/9/1991
12 Giuse Nguyễn Văn Lộc SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1959 15/06/2000
13 Đaminh Nguyễn Đức Phú OP Phụ tá Ngọc Đồng Hòa Thanh 1973 30/06/2007
14 Phêrô Đào Kim Sơn SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1979 20/08/2015
15 Tôma Vũ Ngọc Tín SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1978 21/08/2014
16 Đaminh Đinh Viết Tiên OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hòa Thanh 1948 3/8/1974
17 Đaminh Nguyễn Ngọc An OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1954 1/11/1995
18 Gioakim Nguyễn Chí Bằng SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1958 16/02/2004
19 Giuse Trần Thanh Bình SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1973 16/06/2006
20 Phêrô Trịnh Như Cung SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1958 29/01/2001
21 Phaolô Nguyễn Phi Cường OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 4/8/2009
22 Đaminh Phạm Ngọc Điển OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1948 30/09/1988
23 Giuse Nguyễn Văn Đoán SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1980 23/11/2015
24 Giuse Đinh Tuấn Hậu OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1960 6/10/2003
25 Phêrô Nguyễn Quang Hiến OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1919 4/6/1948
26 Antôn Nguyễn Chân Hồng OH Dòng Thánh Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1969 10/12/2008
27 Phêrô Lâm Phước Hùng OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1967 18/10/2002
28 Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP Chánh xứ Thánh Tâm Hố Nai 1972 30/06/2007
29 Đaminh Lưu Vũ Duy Khang OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1974 4/8/2009
30 Đaminh Lê Thanh Liêm OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1949 14/05/1975
31 Giuse Nguyễn Hoàng Long SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1979 23/11/2015
32 Đaminh Nguyễn Thành Lượng OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1972 11/6/2010
33 Phaolô Nguyễn Việt Nam OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1959 22/12/1998
34 Phanxicô X. Trần Kim Ngọc OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1975 6/8/2013
35 Giuse Đỗ Thôn Nhu SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1959 27/09/2001
36 Gioan Bt. Lưu Quốc Phương OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1968 11/6/2009
37 Tôma Aquinô Đỗ Nguyễn Minh Quân OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1977 11/8/2011
38 Giuse Phạm Quang Sáng OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1953 21/12/1991
39 Vinhsơn Bùi Đức Sinh OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1926 3/5/1953
40 Giuse Nguyễn Phan Tài OP Phụ tá Thánh Tâm Hố Nai 1978 4/8/2015
41 Đaminh Nguyễn Văn Thái OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1944 8/8/1972
42 Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 15/07/2006
43 Anrê Phạm Duy Thân OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1968 8/8/2005
44 Đaminh Vũ Hà Tiên OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1976 4/8/2015
45 Antôn Trần Bảo Toàn OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1972 8/8/2005
46 Đaminh M. Nguyễn Minh Tri OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1977 4/8/2014
47 Saviô Trần Ngọc Tuyên OH Dòng Thánh Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1940 23/04/1987
48 Giuse Trần Phú Vinh SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1960 18/10/2003
49 Giuse Phạm Hưng Vĩnh OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 4/8/2009
50 Gioakim Nguyễn Hoàng SSS Chánh xứ Hải Dương Hố Nai 1975 10/1/2011
51 Giuse Đinh Đồng Chuyển SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1974 23/08/2013
52 VinhsơnLiêm Lê Ngọc Doanh OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1968 28/06/2011
53 M. Martinô Nguyễn Tiến Dũng OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1963 9/2/2004
54 Giuse Nguyễn Văn Đạt OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1963 30/06/2007
55 PhaolôKhoan Trần Công Đức OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1970 11/11/2009
56 Christophe Nguyễn Hữu Đức OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1935 5/6/1965
57 M. Lêo Nguyễn Văn Hòa OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1973 30/05/2014
58 Gioakim Vũ Minh Hoàng OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1970 4/8/2009
59 PhêrôQuý Lê Văn Hồng OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1956 13/10/2005
60 M. Pacôme Trần Văn Hồng OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1977 30/05/2013
61 Phêrô Nguyễn Văn Hướng OP Chánh xứ Phước Bình Long Thành 1968 25/01/2005
62 MicaeHuyMỹ Lê Văn Khơi OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1953 13/10/2005
63 Giuse Nguyễn Thanh Kính OP Giáo xứ Tân Hiệp Long Thành 1975 4/8/2012
64 Inhaxiô M. Vũ Văn CMC Cđ. Đồng Công Thiên Bình Long Thành 1960 8/9/2008
65 SimonHoà Trương Hữu Lễ OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1969 13/10/2005
66 Giuse Vũ Đình Liêm SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1957 8/12/1994
67 Vinhsơn Hoàng Công Long OP Chánh xứ Tân Hiệp Long Thành 1971 4/8/2009
68 Anrê D.Lạc Nguyễn Đức Quang OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1966 1/3/2003
69 Phanxicô X. Trần Minh Quân SDB Chánh xứ Tân Cang Long Thành 1976 15/07/2006
70 Giuse Đặng Chí San OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1952 1/4/1993
71 Louis M. Monfort Trương Sinh OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1939 25/01/2000
72 Hiêrônimô Nguyễn Văn Sỹ SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1905 3/3/2005
73 M. Phanxicô Salêsiô Trần Minh Thái OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1954 25/07/1995
74 PhanxicôTrung Bùi Văn Tịnh OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1960 8/8/2007
75 M. Gioan Thánh giá Thân Văn Triệu OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1974 29/10/2008
76 M. Gabriel Nguyễn Văn Trinh OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1976 30/05/2013
77 Gioan Nguyễn Khắc Tuấn OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1969 15/07/2006
78 PhilipphêMinh Vũ Ngọc Tuy OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1958 11/2/1993
79 GiuseKhang Nguyễn Sỹ Tuyên OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1971 11/11/2009
80 M. Piô X Nguyễn Văn OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29/10/2008
81 M. Phêrô Nguyễn Tấn Tường OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29/10/2008
82 AntônQuỳnh Đinh Bạt Tựu OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1964 28/06/2011
83 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu CMC Phó xứ Phú Lý Phú Thịnh 1957 3/4/2008
84 Phanxicô X. Lương Đức Hảo CMC Giáo xứ Phú Lý Phú Thịnh 1969 30/05/2013
85 Bonaventura Phạm Văn Hiệp CMC Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1959 30/05/2013
86 Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng CMC Chánh xứ Giang Điền Phú Thịnh 1960 8/9/2008
87 Antôn M.C. Nguyễn Ngọc Lâm CMC Chánh xứ Phú Lý Phú Thịnh 1948 25/05/2001
88 Philipphê Nêri M. Nguyễn Đình Phát CMC Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1966 15/09/2009
89 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1972 28/06/2011
90 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 2/8/2005
91 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1953 9/2/2004
92 M. PhaolôTịnh Nguyễn Đức Chánh OCist Viện Phụ Đv. Xitô Vĩnh Phước Phước Lý 1961 2/8/2005
93 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1940 13/03/1976
94 M. Carôlô Nguyễn Văn Dương OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 28/06/2011
95 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1961 2/12/2004
96 M. Irênê Nguyễn Văn Điều OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1962 28/06/2011
97 M. Antôn Nguyễn Đình Giáo OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1973 23/10/2013
98 Phêrô Nguyễn Văn Hải FNDP Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1979 13/12/2009
99 M. Gioan Fisher Nguyễn Xuân Hậu OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23/10/2013
100 M. Phaolô Phạm Văn Hùng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1963 9/2/2004
101 M. PhilipphêMinh Nguyễn Quang Huy OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1972 2/8/2005
102 M. Vinhsơn Bùi Văn Hường OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1975 23/10/2013
103 M. ĐaminhMinh Nguyễn Quốc Kỳ OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 8/9/2012
104 M. MicaeMỹ Nguyễn Hồng Lực OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 30/05/2015
105 M. G. Bosco Nguyễn Xuân Minh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23/10/2012
106 M. Gioan Vianney Trần Công Nghiệp OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1958 9/6/1994
107 M. PhêrôKhanh Nguyễn Nhật OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1971 2/8/2005
108 M. Théophile Nguyễn Hoàng Phóng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1973 16/02/2006
109 M. GiuseAn Chu Văn Phương OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1975 28/06/2011
110 M. Bonaventura Trần Anh Sơn OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1977 23/10/2013
111 M. VinhsơnLiêm Nguyễn Hồng Thanh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1970 9/2/2004
112 M. Camilô Nguyễn Quang Thành OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 30/05/2015
113 M. Marcô Chu Trọng Thảo OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23/10/2012
114 M. Bossilkov Chu Văn Thắng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23/10/2012
115 M. Roberto Nguyễn Văn Thiều OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1977 30/05/2015
116 M. Philipphê Néri Nguyễn Chính Thống OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 30/05/2015
117 M. GioanĐạt Đào Văn Tiến OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1970 2/8/2005
118 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1933 22/08/1968
119 Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM Cđ. Vinhsơn Bình Lâm Phương Lâm 1977 1/6/2013
120 Phêrô Hà Văn Báu CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1944 15/12/1973
121 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR Chánh xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1973 17/12/2004
122 Phanxicô X. Trần Đức Hòa CM Chánh xứ Đức Thắng Túc Trưng 1972 25/05/2006
123 Giuse Phan Thái Hòa CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1949 1/8/1993
124 Gioan Bt. Hoàng Thanh Huê CSsR Cđ. Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1939 16/10/1968
125 Giuse Nguyễn Bá Kính SMV Phụ tá Định Quán Túc Trưng 1970 29/05/2012
126 Giuse Phạm Duy Lân CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1973 13/06/2005
127 Théophile Đỗ Hữu Liêm FSF Chánh xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1937 3/10/1976
128 Micae Vũ Đình Mai FSF Phó xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1961 30/05/2013
129 Phêrô Trần Văn Minh CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1966 16/02/2004
130 ĐaminhNinh Nguyễn Thông Phán FSF Cđ. Túc Trưng Túc Trưng 1969 11/6/2010
131 Giuse Nguyễn Hồng Phúc CSsR Phó xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1977 27/06/2014
132 Giuse Nguyễn Phát Thành CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1977 3/12/2014
133 Gioan Bt. Nguyễn Quốc Thư CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1945 15/12/1973
134 Gioan Phạm Đình Chương SDD Chánh xứ Xuân Kitô Xuân Lộc 1961 16/02/2004
135 Tôma Trần Văn Đại SDD Chánh xứ Long Thuận Xuân Lộc 1950 1/10/1988
136 Giuse Nguyễn Hiển SDD Giáo xứ Long Thuận Xuân Lộc 1959 16/02/2004
137 Gioakim Nguyễn Chí Hiệp SDD Phụ tá Thánh Gia Xuân Lộc 1961 8/9/2008
138 Đaminh Vũ Kim Khanh SDD Chánh xứ Hồng Ân Xuân Lộc 1954 11/2/1993
139 Gioan Bt. Trần Ngọc Khánh SDD Cđ. Nhà Chúa Thái Xuân Xuân Lộc 1968 13/10/2005
140 Vinhsơn Nguyễn Văn Ngôn SDD Phụ tá Hồng Ân Xuân Lộc 1962 11/11/2006
141 Phêrô Trần Văn Phi SDD Chánh xứ Thánh Gia Xuân Lộc 1955 16/02/2004
142 Stanislas Nguyễn Kim Quang SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1955 11/11/2009
143 Laurenxô Nguyễn Trường Thăng SDD Giáo xứ Thánh Gia Xuân Lộc 1940 29/04/1970
144 Vinhsơn Nguyễn Văn Thịnh SDD Cđ. Nhà Chúa Hồng Ân Xuân Lộc 1957 13/10/2005
145 Giuse Lưu Văn Tịch SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1966 11/5/2014
146 Anphongsô Trần Lý Tịnh SDD Quản nhiệm Xuân Đông Xuân Lộc 1950 13/10/2005

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...