28/08/2019
1875
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo: Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.
 
01
[09]               
03
[08]               
X                CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 3,19-21.30-31 [Hl 3,17-18.20.28-29]; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.
Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Ba Đông_H. Hố Nai
- Gx Hưng Lộc_ H. An Bình
-
- Gx Phú Thiện_H. Túc Trưng
02 04 X Thứ Hai. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Vườn Ngô_H.Phú Thịnh
03 05 Tr Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.
04 06 X Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
05 07 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
06 08 X Thứ Sáu đầu tháng.  Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.
07 09 X Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
08 10 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33. (Không cử hành lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thánh Đaminh_H. Tân Mai
- Gx Gia Cốc_H. Hố Nai
09 11 X Thứ Hai. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.
10 12 X Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
11 13 X Thứ Tư. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.
12 14 X Thứ Năm. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 3,12-17; Lc 6,27-38 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
13 15 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.
Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
14 16 Đ Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 17 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10). (Không cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Tân Bình_H.Phú Thịnh
16 18 Đ Thứ Hai. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.
17 19 X Thứ Ba. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.
18 20 X Thứ Tư. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.
19 21 X Thứ Năm. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.
20 22 Đ Thứ Sáu. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
21 23 Đ Thứ Bảy. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22 24 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thánh Micae_H.Tân Mai
- Gx Russeykeo_H.X. Lộc
23 25 Tr Thứ Hai. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.
24 26 X Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
25 27 X Thứ Tư. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.
26 28 X Thứ Năm. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.
27 29 Tr Thứ Sáu. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.
28 30 X Thứ Bảy. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
29 01
[09]
X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. (Không cử hành lễ các Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bình An_H.Tân Mai
- Gx Lộc Lâm_H.Hố Nai
- Gx Mai Lâm_H.Phương Lâm
- Gx Thanh Hóa_H.Hoà Thanh
- Gx Thiên Phú_H.Long Thành
30 2 Tr Thứ Hai. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...