02/09/2017
2234
Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần truyền giáo tác động, trở nên mối hiệp thông trong đức tin và chứng tá của lòng bác ái.
 

01         

11                   

X            

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

02

12

X

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Vườn Ngô_H. Phú Thịnh

03

13

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).  

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Ba Đông_H. Hố Nai
- Gx Hưng Lộc_ H. An Bình
- Gx Phú Thiện_H. Túc Trưng
- Gx Thọ Lâm_H. Phương Lâm

04

14

X

Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05

15

X

Thứ Ba. Lễ thánh Têrêsa Calcutta (Tr). 1Tx 5,1-6. 9-11; Lc 4,31-37.

06

16

X

Thứ . Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07

17

X

Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08

18

Tr

Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Dĩ An_ H. Biên Hòa
- Gx Gia Cốc_H. Hố Nai

09

19

X

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10

20

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thánh Đa Minh_H. Tân Mai

11

21

X

Thứ Hai. Cl 1,24 ─ 2,3; Lc 6,6-11.

12

22

X

Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Lc 6,12-19; (hoặc lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

13

23

Tr

Thứ . Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

14

24

Đ

Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15

25

Tr

Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).

16

26

Đ

Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

17

27

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Chà Rang_H. Xuân Lộc
- Gx Tân Bình_ H. Phú Thịnh

18

28

X

Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

19

29

X

Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20

01/08

Đ

Thứ . Lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21

02

Đ

Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22

03

X

Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23

04

Tr

Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24

05

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bình An_H. Tân Mai
- Gx Lộc Lâm_ H. Hố Nai
- Gh Mai Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Xuân Tôn_H. Xuân Lộc
- Gx Micae_H. Tân Mai
- Gx Russeykeo_H. Xuân Lộc
- Gx Thanh Hóa_H. Hòa Thanh

25

06

X

Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26

07

X

Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27

08

Tr

Thứ Tư. Lễ Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

28

09

X

Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29

10

Tr

Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.   Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30

11

Tr

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...