17/11/2020
6108
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý Chung - Cầu cho đời sống cầu nguyện:
Xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi.
 
01.12             17.10             Tm            Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.
02 18 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
03 19 Tr Thứ Năm đầu tháng.THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c).1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
Lịch Chầu lượt
- Gh Long Thọ (Phước Lý)
04 20 Tm Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
 
LƯU Ý :
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.
 
05            21             Tm           Thứ Bảy đầu tháng.Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.6-8.
 
LƯU Ý :
Lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc
  1. Chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa nhật.
  2. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc, xin xem Những điều cần biết trước, III, trang 7.
06                     22                     Tm                     CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.Thánh vịnh tuần II. Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.(Không cử hành lễ thánh Nicôla, giám mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Duyên Lãng (Xuân Lộc)
- Gx Đông Hòa (Biên Hòa)
- Gx Giang Điền (Phú Thịnh)
- Gx Phú Lâm (Phương Lâm)
- Gx Quảng Tâm (Phú Thịnh)
- Gx Suối Cát (Xuân Lộc)
- Gx Xuân An (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Tây (Xuân Lộc)
07 23 Tr Thứ Hai.Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
08 24 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Đệ (Phú Thịnh)
- Gx Dốc Mơ (Gia Kiệm)    
- Gx Đan Kar (Túc Trưng)
-  Gx Đức Mẹ VNNT(Gia Kiệm)
Gx Hoàn Quân (Xuân Lộc)         
- Gx Tam Phú (Túc Trưng)
- Gx Suối Cả (Xuân Lộc)
- Gx Thọ Hòa (Xuân Lộc)
09 25 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr).Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
10 26 Tm Thứ Năm.Đức Mẹ Loreto (Tr). Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
11 27 Tm Thứ Sáu.Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
12 28 Tm Thứ Bảy.Đức Mẹ Guadalupê (Tr).Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
13 29 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.Thánh vịnh tuần III.Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng. Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.(Không cử hành lễ thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Hải (Hố Nai)
- Gx Bùi Hiệp (Tân Mai)
- Gx Nghĩa Hiệp (Phước Lý)
- Gx Nghĩa Sơn (Biên Hòa)
- Gx Thái Xuân (Xuân Lộc)
Gx Xuân Đông (Xuân Lộc
14 01.11 Tr Thứ Hai.Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ.Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
15 02 Tm Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.
16 03 Tm Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-26; Lc 7,19-23 [Hl 18b-23].
17 04 Tm Thứ Năm. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.
 
LƯU Ý :
Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:
a. không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374);
c. nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hoặc chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày về quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ: Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
 
18       05       Tm         Thứ Sáu. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.
19 06 Tm Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
20 07 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.Thánh vịnh tuần IV. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
Gx Hà Nội ( Hố Nai)
21 08 Tm Thứ Hai.Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 09 Tm Thứ Ba. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
23 10 Tm Thứ Tư.Thánh Gioan Kêty, linh mục.Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
24 11 Tm Thứ Năm.Ban Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

MÙA GIÁNG SINH
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
 
24          11         Tr        Thứ Năm.Ban Chiều:LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).
25 12 Tr Thứ Sáu. LỄCHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm:Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14). 
Lịch Chầu lượt
- Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc (Hố Nai)

LƯU Ý :
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh lễ này sang Thánh lễ kia.Không được cử hành thánh lễ an táng.
Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).
 
26                    13                         Đ                        Thứ Bảy. NGÀY THỨ II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 14 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.St 15,1-6; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22.39-40. (Ấn bản I:Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21).(Không cử hành lễ thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng).
Thánh Gioan, Tông đồ, Bổn mạng:
Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
Lịch Chầu lượt
- Gx Lai Ổn (Hoà Thanh)
- Gx Thiên Đức (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Hiệp (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Sơn (Túc Trưng)
28 15 Đ Thứ Hai. NGÀY THỨ IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,52,2; Mt 2,13-18.
29 16 Tr Thứ Ba. NGÀY THỨ V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo (Đ).Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 17 Tr Thứ Tư. NGÀY THỨ VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
31 18 Tr Thứ Năm. NGÀY THỨ VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Sylvester I, giáo hoàng (Tr). 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...