29/11/2018
2079
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo: Cầu cho những người tham gia vào việc phục vụ và thông truyền đức tin, trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa, tìm ra một thứ ngôn ngữ phù hợp với những điều kiện của thời đại ngày nay.
 
01/12  25   X   Th By đu tháng. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ
 
02
[12]          
26
[10]          
Tm            CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa Nhật: NĂM C : Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Duyên Lãng_H.Xuân Lộc
- Gx Kim Thượng_H.Gia Kiệm 
- Gx Phú Hòa_H.Túc Trưng
- Gx Tà Lài_H.Phương Lâm
- Gh Tân Lâm_H.Phương Lâm
- Gx Thiên Ân_H.Long Thành
- Gx Thống Nhất_H.Túc Trưng 
- Gx Trung Ngãi_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Trà_H.Hố Nai
03 27 Tr Thứ Hai. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gh Long Thọ_H.Phước Lý
04 28 Tm Thứ Ba. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 11,1-10; Lc 10,21-24.
05 29 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
06 30 Tm Thứ Năm đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 26,1-6; Mt 7,21. 24-27.
07 01
[11]
Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
 
LƯU Ý: Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04.1991).

 
08           02           Tr           Thứ Bảy. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Đệ_H.Phú Thịnh
- Gx Dốc Mơ_H.Gia Kiệm   
- Gx Đan Kar_H.Túc Trưng
- Gx Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_H.Gia Kiệm
- Gx Hoàn Quân_H.Xuân Lộc        
- Gx Tam Phú_H.Túc Trưng
- Gx Suối Cả_H.Xuân Lộc
- Gx Thọ Hòa_H.Xuân Lộc
09 03 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6. (Không cử hành lễ thánh Gioan Điđacô)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đông Hòa_ H. Biên Hòa
- Gx Giang Điền_H. Phú Thịnh
- Gx Phú Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Suối Cát_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân An_H. Phú Thịnh
- Gx Xuân Tây_ H. Xuân Lộc
10 04 Tm Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
11 05 Tm Thứ Ba. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 40,1-11; Mt 18,12-14.
12 06 Tm Thứ Tư. Đức Mẹ Guadalupe (Tr). Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
13 07 Đ Thứ Năm. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
14 08 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
15 09 Tm Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
16 10 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNGThánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồngXp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bắc Hải_H. Hố Nai
- Gx Bùi Hiệp_ H. Tân Mai
- Gx Nghĩa Hiệp_H. Phước Lý
- Gx Nghĩa Sơn_H. Biên Hòa
- Gx Thái Xuân_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Đông_H. Xuân Lộc

LƯU Ý:
Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hoặc chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày về quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

 
17           11           Tm           Thứ Hai. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.
18 12 Tm Thứ Ba. Gr 23,5-8; Mt 1,18-25.
19 13 Tm Thứ Tư. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
20 14 Tm Thứ Năm. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21 15 Tm Thứ Sáu. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 16 Tm Thứ Bảy. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
23 17 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45. (Không cử hành lễ thánh Gioan Kêty, linh mục)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Hà Nội_H. Hố Nai

24
 
18 Tm Thứ Hai. Ban sáng2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.


MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
 
24           18           Tr           Thứ Hai. Ban chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý: Trong lễ Vọng và Lễ Chính Ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
 
25                    19                    Tr                     Thứ Ba. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trng vi tun bát nht. L buc. L cu cho giáo dân (L h).
L đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
L rng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
L ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
LƯU Ý: Hôm nay, các linh mc có th c hành hay đng tế ba thánh l, min là vào gi thích hp cho mi thánh l. Linh mc có th nhn bng l cho mi thánh l này (GL 951,1).
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Hi dòng Mến Thánh Giá Xuân Lc.
26 20 Đ Th Tư. NGÀY II TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, T ĐẠO TIÊN KHI. L kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 21 Tr Th Năm. NGÀY III TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GI SÁCH TIN MNG. L kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
Lễ Bổn Mạng
Đức Cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mc Ph tá Giáo phn Xuân Lc
28 22 Đ Th Sáu. NGÀY IV TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, T ĐẠO. L kính. 1Ga 1,52,2; Mt 2,13-18.
29 23 Tr Th By. NGÀY V TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mc, t đo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 24 Tr CHÚA NHT TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. L kính. 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 (n bn I: Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Lai n_H.Hoà Thanh
- Gx Quang Lâm_H.Phương Lâm
- Gx Thiên Đức_H.Xuân Lc
- Gx Xuân Hip_H.Xuân Lc
- Gx Xuân Sơn_H.Túc Trưng
31 25 Tr Th Hai. NGÀY VII TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. Thánh vnh tun I. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...