01/11/2015
1844

Tháng 11

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
 

Ý CẦU NGUYỆN:

- Ý chung: Xin cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi người, ngay cả với những người không cùng niềm tin với chúng ta.

- Ý truyền giáo: Xin cho tất cả các mục tử trong Hội Thánh biết tận tình yêu thương đoàn chiên của mình, để luôn đồng hành với họ trên mọi nẻo đường và giúp cho niềm hy vọng của họ luôn sống động.

Dương lịch Âm lịch Áo lễ

Lễ

TV

01 20/09 Tr CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.     
CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân
(Lễ họ).
Kh 7.2-4.9-14; 1Ga 3.1-3; Mt 5,1-12a.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

·         Giáo xứ Biên Hòa – Hạt Biên Hòa
·         Giáo xứ Gia Lào – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo xứ Kim Bích – Hạt Hố Nai
·         Giáo xứ Phước Bình – Hạt Long Thành
·         Giáo xứ Tâm An – Hạt An Bình

 III

02 21 Tm Thứ Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.
(Sách Bài Đọc Mùa T. Niên II, tr.522-528)
(Cũng có thể chọn các bài đọc khác trong Sách Bài Đọc – Thánh Lễ Ngoại Lịch 1973, trang 225-249 hoặc Nghi lễ An táng và Thánh lễ cầu hồn 1974, trang 61-106). 
 
03 22 X Thứ Ba. Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr). Thánh vịnh tuần III. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.
04 23 Tr
Thứ Tư. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
05 24 X Thứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.  
06 25 X Thứ Sáu đầu tháng. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.  
07 26 X Thứ Bảy đầu tháng. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.
08 27 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44). 

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
Giáo xứ Tân Mai – Hạt Tân Mai
Giáo xứ Tân Xuân – Hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Tân Yên – Hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Thái Lạc – Hạt Long Thành
IV 
09 28 Tr Thứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 43,1-2.4-7a (hoặc Ed 47,1-2.8-9.12, hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 5 và 15 – hay chọn các Bài đọc khác trong Sách BĐNL trang 5-16, phần Cung Hiến Thánh Đường).  
10 29 Tr Thứ Ba. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Kn 2,23―3,9; Lc 17,7-10.
11 30 Tr Thứ Tư. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
 
Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục
Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH
Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc
12 01/10 Đ Thứ Năm. Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Kn 7,22―8,1; Lc 17,20-25.  
13 02 X Thứ Sáu. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.  
14 03 X Thứ Bảy. Kn 18,14-16; 19.6-9; Lc 18,1-8.  
15 04 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04/1991].). 2 Mcb 7,1-2.9-14; Rm 8, 31b-39; Mt 10,28-33 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 39, 46 và 51 – hay chọn các Bài đọc khác trong SBĐNL trang 38-54, phần lễ chung kính các thánh Tử Đạo).
(Không cử hành lễ Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). 

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
  • Giáo xứ An Lâm – Hạt Phương Lâm
  • Giáo xứ Bình Sơn – Hạt Long Thành
  • Giáo xứ Đại Điền – Hạt Phước Lý
  • Giáo họ Hiếu Liêm – Hạt Phú Thịnh
  • Giáo xứ Martinô – Hạt Gia Kiệm
  • Giáo xứ Thạch Lâm – Hạt Phương Lâm
  • Giáo xứ Thiện An – Hạt Phú Thịnh
  • Giáo xứ Xuân Bắc – Hạt Xuân Lộc
  • Giáo xứ Văn Lâm – Hạt Phương Lâm
16 05 X Thứ Hai. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.  
17 06 Tr Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.  
18 07 X Thứ Tư. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33). 
19 08 X Thứ Năm. 1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

 

20 09 X Thứ Sáu. 1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.  
21 10 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.  
22 11 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37. (Không cử hành lễ thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

·         Giáo xứ Bình Khánh – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo xứ Bùi Hưng – Hạt Tân Mai
·         Giáo xứ Chính Toà – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng – Hạt Túc Trưng
·         Giáo xứ Mẫu Tâm – Hạt Gia Kiệm
·         Giáo xứ Nam Hải – Hạt Hố Nai
·         Giáo xứ Phú Lý – Hạt Phú Thịnh
·         Giáo xứ Phúc Lâm – Hạt Hố Nai
·         Giáo xứ Phước Lý – Hạt Phước Lý
·         Giáo xứ Tân Cang – Hạt Long Thành
·         Giáo xứ Tân Vinh – Hạt Biên Hoà
·         Giáo xứ Thái An – Hạt Biên Hòa
·         Giáo xứ Thừa Đức – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo xứ Thạch An – Hạt Phú Thịnh
·         Giáo xứ Thánh Gia – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo họ Trảng Táo – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo xứ Xuân Kitô – Hạt Xuân Lộc
           Giáo họ Xuân Tôn – Hạt Xuân Lộc

 
 II
23 12 X Thứ Hai. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Thánh vịnh tuần II. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.  
24 13 Đ Thứ Ba.  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). 2Mcb 7,1-2.9-14 (39); Rm 8,31b-39 (46); Mt 10,28-33 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 39, 46 và 51); (hay chọn các Bài đọc khác trong Sách BĐNL trang 38-54, phần lễ chung kính các thánh tử đạo).    
25 14 X Thứ Tư. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.
26 15 X Thứ Năm. Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.  
27 16 X Thứ Sáu. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.  
28 17 X Thứ Bảy. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.
 
HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2015
 
29 18 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: NĂM C. Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Kim Thượng_H. Gia Kiệm
- Gx. Phú Hòa_H. Túc Trưng
- G.họ Tà Lài_H. Phương Lâm
- Gx. Thiên Ân_H. Long Thành
- Gx. Thống Nhất_H. Túc Trưng
- Gx. Trung Ngãi_H. Xuân Lộc
- Gx. Xuân Trà_H. Hố Nai
 

 I

30 19 Đ Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...