01/10/2016
2506

THÁNG 10
THÁNG MÂN CÔI 

 
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho các ký giả, khi tác nghiệp, biết luôn tôn trọng sự thật và có một ý thức đạo đức chân chính.
- Ý truyền giáo: Cầu cho ngày thế giới truyền giáo canh tân niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong tất cả các cộng đoàn Kitô hữu.

 
01                01
[9]                       
Tr              Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.
02 02 X
 
 
Tr
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kb 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi [HĐGM Việt Nam, Khoá họp tháng 4.1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ các Thiên Thần hộ thủ).
(Không cử hành lễ các Thiên Thần hộ thủ).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Đại Lộ_H. Hố Nai
- Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_H. Gia Kiệm
- Gx. Gia Canh_H. Túc Trưng
- Gx. Hưng Bình_H. Gia Kiệm
- Gx. Kẻ Sặt_H. Hố Nai
- Gx. Long Thành_H. Long Thành
- Gx. Núi Đỏ_H. Xuân Lộc
- Gx. Minh Hoà_H. An Bình
- Gx. Phú Tảo_H. Hố Nai
- Gx. Tân Hiệp_H. Long Thành
- Gx. Thái Hiệp_H. Biên Hòa
- Gx. Thiên Triều_H. Tân Mai
- Gx. Thiết Nham_H. Phước Lý
- Gx. Thọ Lộc_H. Xuân Lộc
- Gx. Tiên Chu_H. Hoà Thanh
- Gx. Trúc Lâm_H. Phương Lâm
- Gx. Vĩnh An_H. Túc Trưng
- Gx. Xuân Lâm_H. Phương Lâm
03 03 X Thứ Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
04 04 Tr Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
05 05 X Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
06 06 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Brunô. linh mục (Tr). Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
07 07 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
08 08 X Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
09 09 X CN 28 THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19. (Không cử hành lễ Thánh Điônisyô, giám mục và các bạn tử đạo; Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bùi Thượng_H. Tân Mai
10 10 X Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31−5,1; Lc 11, 29-32.
11 11 X Thứ Ba. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
12 12 X Thứ Tư. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
13 13 X Thứ Năm. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
14 14 X Thứ Sáu. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.
15 15 Tr Thứ Bảy. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.
16 16 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14—4,2; Lc 18,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Hedviges, nữ tu; thánh Margarita Alacoque, trinh nữ).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Gia Ray_H. Xuân Lộc
- Gx. Hiền Hoà_H. Long Thành
- Gx. Hoà Hiệp_H. Hố Nai
- Gx. Tân Hương_H. Phú Thịnh
- Gx. Thành Tâm_H. Long Thành
- Gx. Xuân Bảo_H. Xuân Lộc
17 17 Đ Thứ Hai. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
18 18 Đ Thứ Ba. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.
19 19 X Thứ Tư. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
20 20 X Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
21 21 X Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
22 22 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
23 23 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14. Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Không cử hành lễ Thánh Gioan Capestranô, linh mục).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Minh Tín_H. An Bình
- Gx. Quảng Tâm_H. An Bình
24 24 X Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.
25 25 X Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
26 26 X Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.
27 27 X Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.
28 28 Đ Thứ Sáu. THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;   Lc 6,12-19.
29 29 X Thứ Bảy. Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11.
30 30 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 11,22―12,2; 2Tx 1,11—2,2; Lc 19,1-10.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Biên Hòa_H. Biên Hòa
- Gx. Gia Lào_H. Xuân Lộc
- Gx. Kim Bích_H. Hố Nai
- Gx. Phước Bình_H. Long Thành
- Gx. Tâm An_H. An Bình
31 01
[10]           
X Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...