29/08/2021
2253
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung–Cầu cho một lối sống thân thiện với môi trường.
Xin cho mọi người biết can đảm chọn lựa một lối sống giản dị và thân thiện với môi trường, và biết vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm chọn cách sống như vậy.
 
01.9           25.7           X           Thứ  Tư. NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
02 26 X Thứ Năm đầu tháng.NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
Lịch Chầu lượt
- Gx Vườn Ngô (Phú Thịnh)
03 27 Tr Thứ  Sáu đầu tháng.Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Cl 1,15-20;Lc 5,33-39.
04 28 X Thứ  Bảy đầu tháng.Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
05 29 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu).
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Đa Minh (Tân Mai)
- Gx Gia Cốc (Hố Nai)
06 30 X Thứ Hai. Cl 1,24 - 2,3; Lc 6,6-11.
07 01.8 X Thứ  Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
08 02 Tr Thứ  Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
09 03 X Thứ Năm.Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.
10 04 X Thứ  Sáu.1Tm 1,1-2. 12-14; Lc 6,39-42.
11 05 X Thứ  Bảy. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
12 06 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.(Không cử hành lễ Danh Thánh Đức Maria).
13 07 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.
14 08 Đ Thứ  Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 09 Tr Thứ  Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16 10 Đ Thứ Năm. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.1Tm 4,12-16;Lc 7,36-50.
17 11 X Thứ  Sáu.Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
18 12 X Thứ  Bảy. 1Tm 6,13-16;Lc 8,4-15.
19 13 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.(Không cử hành lễ thánh Januariô, giám mục, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Chà Rang (Xuân Lộc)
- Gx Russeykeo (Xuân Lộc)
- Gx Tân Bình (Phú Thịnh)
- Gx Thanh Hóa (Phú Thịnh)
20 14 Đ Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.Er 1,1-6;Lc 8,16-18.
21 15 Đ Thứ  Ba. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.TẾT TRUNG THU(Tr). Cầu cho Thiếu nhi: Lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
22 16 X Thứ  Tư. Er 9,5-9;Lc 9,1-6.
23 17 Tr Thứ Năm. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.Kg 1,1-8;Lc 9,7-9.
24 18 X Thứ  Sáu. Kg 2,1b-10 [Hr 1,15b-2,9];Lc 9,18-22.
25 19 X Thứ  Bảy. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
26 20 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN VÀ TỊ NẠN.Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.(Không cử hành lễ thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo).
- Thánh Micae
- Gx Bình An (Tân Mai)
- Gx Lộc Lâm (Hố Nai)
- Gx Mai Lâm (Phương Lâm)
-Gx Thiên Phú (Long Thành)
27 21 Tr Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.
 
28 22 X Thứ  Ba. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.
29 23 Tr Thứ  Tư. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.Lễ kính.   Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
30 24 Tr Thứ Năm. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...