30/08/2020
3131
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung:
Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.
 
01.9                     14.7                     X                    Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG
02 15 X Thứ Tư. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
NGÀY QUỐC KHÁNH.
Cầu cho Tổ quốc.
Lịch Chầu lượt
- Gx Vườn Ngô (Phú Thịnh)
03 16 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
04 17 X Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
05 18 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
06 19 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Đaminh (Tân Mai)
07 20 X Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
08 21 Tr Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Cốc (Hố Nai)
09 22 X Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
10 23 X Thứ Năm. 1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.
11 24 X Thứ Sáu. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
12 25 X Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
13 26 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,3328,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).
14 27 Đ Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 28 Tr Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16 29 Đ Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 12,31―13,13; Lc 7,31-35.
17 01.8 X Thứ Năm. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
18 02 X Thứ Sáu. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
19 03 X Thứ Bảy. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
20 04 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a. (Không cử hành lễ thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Chà Rang (Xuân Lộc)
- Gx Russeykeo (Xuân Lộc)
- Gx Tân Bình (Phú Thịnh)
 
21
 
05
 
Đ
 
Thứ Hai. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22 06 X Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
23 07 Tr Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
24 08 X Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
25 09 X Thứ Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
26 10 X Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Gv 11,9 12,8; Lc 9,43b-45.
27 11 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục).
NGÀY QUỐC TẾ DI DÂN.
Lịch Chầu lượt
- Thánh Micael
- Gx Bình An (Tân Mai)
- Gx Lộc Lâm (Hố Nai)
- Gx Mai Lâm (Phương Lâm)
- Gx Thanh Hóa (Hoà Thanh)
- Gx Thiên Phú (Long Thành)
28 12 X Thứ Hai. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo). G 1,6-22; Lc 9,46-50.
29 13 Tr Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
30 14 Tr Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...