02/09/2016
2117

THÁNG CHÍN 

Ý CẦU NGUYỆN: 
- Ý chung: Cầu cho mỗi người chúng ta biết đóng góp vào thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, nhờ việc tham dự các Bí tích và suy niệm Kinh Thánh, ngày càng ý thức hơn về sứ mạng truyền giáo của mình. 

 
01     01
[8]      
X     Thứ Năm đầu tháng. Cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
02 02 X Thứ Sáu đầu tháng. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Vườn Ngô, Giáo hạt Phú Thịnh
03 03 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
04 04 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 9,13-18b; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Thánh Đa Minh, Giáo hạt Tân Mai
05 05 X Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
06 06 X Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
07 07 X Thứ Tư. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
08 08 Tr Thứ Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Gia Cốc, Giáo hạt Hố Nai
09 09 X Thứ Sáu. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
10 10 X Thứ Bảy. 1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.
11 11 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Tân Bình, Giáo hạt Phú Thịnh
12 12 X Thứ Hai. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10; (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
13 13 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
14 14 Đ Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.
15 15 Tr Thứ Năm. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
NGÀY TRUNG THU. Cầu cho các thiếu nhi.
Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
16 16 Đ Thứ Sáu. Thánh Cornêliô, giáo hoàng,thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
17 17 X Thứ Bảy. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
18 18 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Micae, Giáo hạt Tân Mai
- Gx. Russeykeo, Giáo hạt Xuân Lộc
19 19 X Thứ Hai. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.
20 20 Đ Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
21 21 Đ Thứ Tư. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22 22 X Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
23 23 Tr Thứ Sáu. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
24 24 X Thứ Bảy. Gv 11,9―12,8; Lc 9,43b-45.
25 25 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bình An, Giáo hạt Tân Mai
- Gx. Lộc Lâm, Giáo hạt Hố Nai
- Gx. Thanh Hóa, Giáo hạt Hòa Thanh
26 26 X Thứ Hai. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). G 1,6-22; Lc 9,46-50.
27 27 Tr Thứ Ba. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.
28 28 X Thứ Tư. Thánh Venceslaô, thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo). G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.
29 29 Tr Thứ Năm. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.  Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
30 30 Tr Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. G 38,1.12-21; 40,3-5;  Lc 10,13-16.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...