01/09/2015
1350

Tháng 09

Ý CẦU NGUYỆN:

- Ý chung: Xin cho những người trẻ được thăng tiến nhờ được giáo dục và có công ăn việc làm.

- Ý truyền giáo: Xin cho các giáo lý viên trở nên nhân chứng bằng một đời sống phù hợp với đức tin mà họ rao giảng.

 

Dương lịch Âm lịch Áo lễ

Lễ

TV

01 19/07 X

Thứ Ba. 1Tx 5,1-6. 9-11; Lc 4,31-37.

 

02 20 X

Thứ Tư. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·         Giáo xứ Vườn Ngô – Hạt Phú Thịnh

 
03 21 Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.         Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

 
04 22

X

Thứ Sáu đầu tháng. Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

 
05 23

X

Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.  
06 24 X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

·         Giáo xứ Thánh Đaminh – Hạt Tân Mai

 III
07 25 X

Thứ Hai. Cl 1,24 ─ 2,3; Lc 6,6-11.

 
08 26 Tr Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30);  Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23). 

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·         Giáo xứ Gia Cốc – Hạt Hố Nai 
 
09 27 X Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).    Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.  
10 28 X Thứ Năm. Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.
11 29 X Thứ Sáu. 1 Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.  
12 30 X Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).  
13 01/08 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
  • Giáo xứ Tân Bình – Hạt Phú Thịnh
IV
14 02 Đ Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.   
15 03 Tr Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).  
16 04 Đ Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng,thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.   1 Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.  
17 05 X Thứ Năm. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.  
18 06 X Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
19 07 X Thứ Bảy. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

 

20 08 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37. (Không cử hành lễ thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo) 

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

Giáo xứ Micae – Hạt Tân Mai
Giáo xứ Russeykeo – Hạt Xuân Lộc
 I
21 09 Đ Thứ Hai. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.  
22 10 X Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.  
23 11

Tr

Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.  
24 12 X Thứ Năm. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.  
25 13 X Thứ Sáu. Kg 1,15b ─2,9; Lc 9,18-22.  
26 14 X

Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45. 

 
27 15 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
Ngày Trung Thu. Cầu cho các thiếu nhi.
 (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

·         Giáo xứ Bình An – Hạt Tân Mai
·         Giáo xứ Lộc Lâm – Hạt Hố Nai
·         Giáo xứ Thanh Hóa – Hạt Hòa Thanh
 
II
28 16 X Thứ Hai. Thánh Venceslaô, thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo ). Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.  
29 17 Tr Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.   Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

 

30 18 Tr Thứ . Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...