29/07/2020
3661
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
 
Ý chung:
Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang làm việc và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ luôn được bình an.
 
01.8                                         12.6                                         Tr                         Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
LƯU Ý
Từ trưa 01.8 cho đến nửa đêm ngày 02.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
02 13 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 55,1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14,13-21. (Không cử hành lễ thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mụcthánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Ngọc Đồng (Hòa Thanh)
- Gx Sài Quất (Hòa Thanh)
03 14 X Thứ Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,22-36.
04 15 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14.
05 16 X Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
06 17 Tr Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Mt 17, 1-9.
07 18 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr). Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
08 19 Tr Thứ Bảy. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
09 20 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Viên (Tân Mai)
- Gx Quảng Xuân (Xuân Lộc)
- Gx Tam Thái (Xuân Lộc)
- Gx Tân Ngãi (Xuân Lộc)
- Gx Thị Cầu (Phước Lý)
- Gx Thiên Phúc (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Triệu (Xuân Lộc)
10 21 Đ Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 
11 22 Tr Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 2,8 3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
12 23 X Thứ Tư. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Ed 9, 1-7; 10, 18-22; Mt 18,15-20.
13 24 X Thứ Năm. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo (Đ). Ed 12,1-2; Mt 18,21 19,1.
14 25 Đ Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12.
Tr Ban chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 26 Tr Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Vinh (Xuân Lộc)
16 27 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ thánh Stêphanô Hungari).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bác Ái (Long Thành)
- Gx Bắc Thần (Phước Lý)
- Gx Phú Xuân (Xuân Lộc)
- Gx Phước Khánh (Phước Lý)
- Gx Thuận Hoà (Biên Hoà)
- Gx Trà Cổ (Phú Thịnh)
- Gh Xuân Dưng (Túc Trưng)
17 28 X Thứ Hai. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
18 29 X Thứ Ba. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
19 01.7 X Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
20 02 Tr Thứ Năm. Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
21 03 Tr Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
22 04 Tr Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đồng Tâm (Xuân Lộc)
23 05 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh Rôsa Lima trinh nữ).
- Gx Bùi Đức (Tân Mai)
- Gx Phát Lộc (Gia Kiệm)
24 06 Đ Thứ Hai. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
25 07 X Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
26 08 X Thứ Tư. 2Tx 3,6-10.16-18; Mc 23,27-32.
27 09 Tr Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51 (hay lễ về thánh nữ : Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17).
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
28 10 Tr Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
29 11 Đ Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
30 12 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hưng Lộc (An Bình)
- Gx Ba Đông(Hố nai)

- Gx Phú Thiện (Túc Trưng)
- Đan viện Biển Đức Thiên Bình (Long Thành)
31 13 X Thứ Hai. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...