26/07/2019
2418
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung: Cầu cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn.
01
[08]                              
01
[07]                              
Tr                          Thứ Năm đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.
LƯU Ý: Từ trưa 01.08 cho đến nửa đêm ngày 02.08, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
02 02 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.
03 03 Tr Thứ Bảy đầu tháng.  Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
04 04 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ thánh Gioan Maria Vianney, linh mục.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Ngọc Đồng_H.Hoà Thanh
- Gx Sài Quất_H.Hoà Thanh
05 05 X Thứ Hai. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).
06 06 Tr Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.
07 07 X Thứ Tư. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Ds 13,1-2.25- 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
08 08 Tr Thứ Năm. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.
Lễ Bổn Mạng
Đức Cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc
09 09 X Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.
10 10 Đ Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
11 11 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40). (Không cử hành lễ thánh Clara, trinh nữ.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Gia Viên_H.Tân Mai
- Gx Quảng Xuân_H.Xuân Lộc
- Gx Tam Thái_H.Xuân Lộc
- Gx Tân Ngãi_H.Xuân Lộc
- Gx Thị Cầu_H. Phước Lý
- Gx Thiên Phúc_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Triệu_H.Xuân Lộc
12 12 X Thứ Hai. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
13 13 X Thứ Ba. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Đnl 32,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.
14 14 Đ
Tr
Thứ Tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20
Ban chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54-57; Lc 11,27-28.
15 15 Tr Thứ Năm. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Gia Vinh_H.Xuân Lộc
16 16 X Thứ Sáu. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
17 17 X Thứ Bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
18 18 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bắc Thần_H.Phước Lý
- Gx Thuận Hoà_H.Biên Hoà
- Gx Trà Cổ_H. Phú Thịnh
- Gh Phú Xuân_H. Xuân Lộc
- Gx Phước Khánh_H.Phước Lý
- Gh Xuân Dưng_H. Túc Trưng
19 19 X Thứ Hai. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.
20 20 Tr Thứ Ba. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
21 21 Tr Thứ Tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
22 22 Tr Thứ Năm. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đồng Tâm_H. Xuân Lộc
23 23 X Thứ Sáu. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
24 24 Đ Thứ Bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25 25 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ thánh Luy và thánh Giuse Calasanz, linh mục.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Đức_H. Tân Mai
- Gx Phát Lộc_ H. Gia Kiệm
26 26 X Thứ Hai. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
27 27 Tr Thứ Ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26. (hay lễ về thánh nữ: Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17 [Sách BĐNL tr. 99, 113 và 243]).
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
28 28 Tr Thứ Tư. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
29 29 Đ Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
30 01
[08]
X Thứ Sáu. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.
31 02 X Thứ Bảy. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...